Rådhusets torn och trappa renoveras under året

Rådhusets torn och trappa renoveras under 2021. Arbetet påbörjades i januari och beräknas pågå under resten av året. Tornet ska renoveras både utvändigt och invändigt. Under tiden som arbetet pågår kan du bli störd av buller och damm. Urverket kommer stängas av och det spelas ingen klockspelsmusik.

Rådhuset under uppbyggnad 1896-1897.

Så ska tornet renoveras

 • Lösa tegelpartier muras om.
 • Skadade tegelstenar byts ut.
 • Bjälklagen, som stabiliserar hela tornets uppbyggnad, är skadad av rost och röta.
 • Tegelfogar på tornets fasader fräses ur och fogas om.
 • Vissa stenarbeten konserveras
 • Målningsarbeten ska göras.
 • Urverkstavlorna renoveras
 • Ursprungligt järnsmide och träbjälkar i golven, inmurade i ytterväggarna, fyller en mycket viktig funktion för hela tornets stabilitet. Skadorna måste repareras.
 • Rostiga ankarjärn och stålbalkar byts ut.
 • Rötskadade träbjälkar byts ut.

Du påverkas av renoveringsarbetet

Renoveringsarbetet görs vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Byggnadsställning byggs upp kring tornets alla sidor ända upp till koppartaket.

 • Buller och dammspridning är oundvikligt vid denna typ av fasadarbeten och påverkar omgivningen. Entreprenören ska i möjligaste mån minska dammbildningen.
 • Telia har sändare för mobiltrafik på tornet. Sändaren kopplas tillfälligt om och flyttas ut på byggnadsställningen i samband med arbetena.
 • Klockspelet och urverket stängs av.
 • Det blir ingen flaggning från tornet.
 • Fasadbelysningen släcks ned.

Renoveringsarbetet utförs av Sydskiffer AB, Halmstad. Sydskiffer har specialiserat sig på att renovera k-märkta fastigheter. Rådhuset är skyddad enligt lagen om kulturminnen.

Rådhustrappan renoveras

Eftersom stenen i trappan glider isär mer och mer krävs en åtgärd för att få trappan funktionsduglig igen. Det är även problem med fukt i utrymmena under trappan. Observera att trappans utseende inte ska förändras på något vis.

Rådhustrappan renoveras från den 1 mars till den 25 juni.

Så renoveras trappan

 • Trappan kommer demonteras varsamt sten för sten. Bitar rengörs, fotodokumenteras och märks upp. Antikvarie hålls informerad under hela processen.
 • Orsak till sättningar utreds när undergrunden är frilagd, eventuella skador på övrig konstruktion dokumenteras och utreds.
 • En ny undergrund för trappan byggs upp i samråd med antikvarie, alternativt lagas befintlig undergrund om antikvarie anser att det är en bättre lösning.
 • Trappan monteras tillbaka enligt ursprungligt utseende och med ursprungligt material.
 • Antikvarie konsulteras löpande vad det gäller materialval i fogar, sättbruk etc.

De planerade åtgärderna bevarar och utvecklar byggnadens kulturhistoriska värden på ett positivt sätt. Det görs ingen förvanskning på befintligt utseende.

Ny ingång under renoveringen

Under tiden som rådhustrappan renoveras byter Rådhuset tillfälligt ingång. Om du ska besöka Rådhuset under renoveringen ska du gå till handikappingången vid Stallgatan. Ring på klockan utanför så blir du insläppt. Ta hissen upp till receptionen, hissknapp E, och anmäl dig så hjälper receptionisterna dig.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?