Vi bygger om för säkrare trafik vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan

Sedan augusti 2018 arbetar vi med att göra det säkrare för dig som går och cyklar vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan. Vi genomför också åtgärder för att förbättra för busstrafiken samt gör området grönare, bland annat med regnbäddar som kan ta hand om regnvatten på ett bättre sätt. Arbetet sker i etapper och startade vid Rektorsgatan.

Så påverkas du

På Mellersta Stenbocksgatan är framkomligheten begränsad mellan Hälsovägen och Rektorsgatan. Där är ett körfält öppet i vardera riktningen.

Du som går eller cyklar kan hela tiden passera arbetsområdet även om framkomligheten blir begränsad.

Går allt som planerat är stora delar av arbetet vid Rektorsgatan och Mellersta Stenbocksgatan klart under våren 2019.

Det här gör vi vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan

Bättre cykelbanor

Vi bygger en ny cykelbana längs Mellersta Stenbocksgatans södra sida, mellan Hälsovägen och Rektorsgatan. Vi bygger också om och förbättrar cykelbanan längs Mellersta Stenbocksgatans norra sida, mellan cirkulationsplatsen vid Ringstorpsvägen och Norrbroplatsen, samt på Rektorsgatan mellan Mellersta Stenbocksgatan och Lilla Möllevångsgatan. Cykelbanorna blir bredare och skilda från gående och bilister. Det gör det säkrare och enklare för den som går och cyklar.

Säkrare övergångsställen

Vi bygger om övergångsställena vid korsningen Rektorsgatan och Mellersta Stenbocksgatan. Hela korsningen blir upphöjd, vilket sänker bilarnas hastighet och gör det säkrare och tryggare för den som går och cyklar.

Regnbäddar och planteringar

Vi förstärker de gröna områden med en del nya planteringar längs de båda gatorna. Vi anlägger bland annat regnbäddar i det gröna, för att på ett bättre sätt kunna ta hand om regnvatten och minska riskerna för översvämningar vid kraftiga regn.

Smalare körfält

Vi smalnar av körfälten i båda riktningarna längs sträckorna. Vi bygger även om en av in- och utfarterna till McNeil AB samt tar bort den andra infarten, bland annat för att minska platserna där bilar och cyklister och gångtrafikanter behöver mötas.

Flyttade busshållplatser

Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatserna Mäster Jacobs gata och flyttar dem närmare Mellersta Stenbocksgatan.

Enklare för bussarna i cirkulationsplatsen

Under våren 2019 bygger vi också om cirkulationsplatsen vid Mellersta Stenbocksgatan och Ringstorpsvägen. Vi bygger om för att få plats med två körfält i vardera riktning genom hela cirkulationsplatsen. Det gör det enklare att ta sig fram för bussar, bilar och andra fordon som kör norrut och söderut på Mellersta Stenbocksgatan och Ringstorpsvägen.

Åtgärderna är en del i Helsingborgs stads arbete med att göra det enklare, säkrare och tryggare för dig som går och cyklar.