Vi bygger om för säkrare trafik vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan

Under hösten och vintern 2018 gör vi det säkrare för dig som går och cyklar vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan. Vi genomför också åtgärder för att förbättra för busstrafiken samt gör området grönare, bland annat med regnbäddar som kan ta hand om regnvatten på ett bättre sätt. Arbetet sker i etapper och startar vid Rektorsgatan 27 augusti.

Så påverkas du

  • Arbetet startar vid Rektorsgatan, som från måndag 27 augusti är helt avstängd för biltrafik mellan Mellersta Stenbocksgatan och Lilla Möllevångsgatan. Se kartan längre ned. Vi hänvisar dig som kör bil till andra vägar i närheten.
  • Ett körfält är öppet för busstrafiken. Där kan bussarna passera en i taget.
  • Du som går eller cyklar kan hela tiden passera arbetsområdet även om framkomligheten blir begränsad.
  • Går allt som planerat är arbetet vid Rektorsgatan klart i slutet av oktober.

Det här gör vi vid Mellersta Stenbocksgatan och Rektorsgatan

Bättre cykelbanor

Vi bygger en ny cykelbana längs Mellersta Stenbocksgatans södra sida, mellan Hälsovägen och Rektorsgatan. Vi bygger också om och förbättrar cykelbanan längs Mellersta Stenbocksgatans norra sida, mellan cirkulationsplatsen vid Ringstorpsvägen och Norrbroplatsen, samt på Rektorsgatan mellan Mellersta Stenbocksgatan och Lilla Möllevångsgatan. Cykelbanorna blir bredare och skilda från gående och bilister. Det gör det säkrare och enklare för den som går och cyklar.

Säkrare övergångsställen

Vi bygger om övergångsställena vid korsningen Rektorsgatan och Mellersta Stenbocksgatan. Hela korsningen blir upphöjd, vilket sänker bilarnas hastighet och gör det säkrare och tryggare för den som går och cyklar.

Regnbäddar och planteringar

Vi förstärker de gröna områden med en del nya planteringar längs de båda gatorna. Vi anlägger bland annat regnbäddar i det gröna, för att på ett bättre sätt kunna ta hand om regnvatten och minska riskerna för översvämningar vid kraftiga regn.

Smalare körfält

Vi smalnar av körfälten i båda riktningarna längs sträckorna. Vi bygger även om en av in- och utfarterna till McNeil AB samt tar bort den andra infarten, bland annat för att minska platserna där bilar och cyklister och gångtrafikanter behöver mötas.

Flyttade busshållplatser

Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatserna Mäster Jacobs gata och flyttar dem närmare Mellersta Stenbocksgatan.

Enklare för bussarna i cirkulationsplatsen

Vi bygger om cirkulationsplatsen vid Mellersta Stenbocksgatan och Ringstorpsvägen för att underlätta för busstrafiken.

Åtgärderna är en del i Helsingborgs stads arbete med att göra det enklare, säkrare och tryggare för dig som går och cyklar. Vi startar i slutet av augusti 2018 och går allt som planerat är hela projektet klart början av nästa år.