Vi bygger om Gustavslundsvägen för ökad säkerhet och bättre framkomlighet

Mellan slutet av oktober 2019 och våren 2020 bygger vi om Gustavslundsvägen mellan Birkagatan och Hortensiagatan. Vi gör bland annat gatan bredare för att göra det enklare för bussar och bilar att mötas, bygger en ny gång- och cykelväg samt bygger en ny upphöjd, hastighetsdämpande, överfart vid en av busshållplatserna.

Vi bygger om sträckan mellan Birkagatan/Markegångsgatan och Mangårdsgatan/Hortensiagatan samt en kort sträcka en bit väster om Birkagatan.

Så påverkas du (se även kartan nedan)

Busstrafiken leds om och hållplatser stängs av

Busstrafiken på Gustavslundsvägen leds under hela byggtiden om via Luntertungatan – Clausgatan – Hortensiagatan. Hållplatserna Luntertungatan och Spireagatan är avstängda. Hållplatsen Ramlösagården österut flyttas tillfälligt en bit österut, till Påarpsvägen. Se Skånetrafikens webb eller app för information.

Gustavslundsvägen är avstängd längs sträckan under byggtiden

Skyltar hjälper biltrafikanter, cyklister och gående att hitta alternativa vägar längs gator i närheten. Arbetet startade i slutet av oktober 2019 och går allt som planerat är allt klart i mitten av april 2020.

Föroreningar i asfalten – påverkar inte intilliggande fastigheter

Under byggtiden har vi upptäckt föroreningar i form av så kallad PAH i den befintliga asfalten och marken direkt under den på Gustavslundsvägen. PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är ett samlingsnamn för flera olika ämnen. PAH:er förekommer nästan överallt i samhället och vi utsätts för dem framförallt genom mat och utsläpp från trafik. PAH är även vanligt förekommande i asfalt lagd innan 1970 som använde stenkolstjära som bindemedel, vilket är fallet på Gustavslundsvägen.

Enligt våra rutiner anmäler vi den typen av upptäckt till miljöförvaltningen som tar beslut om åtgärder. Enligt det beslut vi har fått har vi nu redan börjat köra iväg den förorenade asfalten. Föroreningen är isolerad till asfalten och marken direkt under den och påverkar inte intilliggande fastigheter. Den berörda sträckan planeras att asfalteras till våren.

Det här gör vi

  • Vi breddar Gustavslundsvägen längs hela sträckan, framför allt för att vägen idag är för smal för möte med bussarna som går där. Vid möte behöver något av fordonen köra ut i gräset på södra sidan av vägen.
  • Vi bygger en gång- och cykelväg längs norra sidan av Gustavslundsvägen. Den nya gång- och cykelvägen ersätter de betongstöd som idag ligger där för att skilja trafikantgrupperna åt.
  • Vi bygger två upphöjda gång- och cykelpassager längs den nya gång- och cykelvägen. En vid Mårtenstorpsgatan och en vid Kvannegatan. Det gör vi för att göra det säkrare och enklare för den som går eller cyklar att ta sig fram.
  • Vi bygger om busshållplatsen Spireagatan för bussar som kör österut, mot Ramlösagården.
  • Vid busshållplatsen bygger vi även en upphöjd, hastighetsdämpande, överfart med övergångsställe för den som går och cyklar. Det gör vi för att det ska bli enklare och säkrare att ta sig över gatan och/eller till och från busshållplatserna.
  • Vi bygger en hastighetsdämpande refug i gatan i närheten av busshållplatsen Luntertungatan. Avsmalningen som idag finns vid Lagerhäggsgatan tar vi bort.