Vi förbereder för den nya stadsdelen på Oceanpiren

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att förbereda Oceanpiren för ny bebyggelse. En rad aktörer bygger kontor och bostäder på den första delen av den nya stadsdelen.

På hplus.se kan du se vilka aktörer som nu bygger kontor och bostäder på Oceanpiren.

Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att förbereda området för den nya stadsdelen startade hösten 2017. Arbetet med nya kajer, en ny huvudgata till området samt ledningsarbeten i området längst ut på piren är klart. Arbetet fortsätter nu allt eftersom söderut.

Så påverkas du

Det blir en hel del byggtransporter till och från området via Sjögatan. Under vissa delar av arbetet påverkas även trafiken i området. Vi räknar inte med att det påverkar framkomligheten i någon större utsträckning.

Så förbereder vi för den nya stadsdelen

Vi har förstärkt kajerna

Vi har förstärkt kajer på östra och västra sidan av Oceanpiren inför den kommande bebyggelsen och för att de ska hålla en lång tid framöver. Förstärkningen har vi gjort genom att lägga grus- och stenmaterial i vattnet intill de nuvarande kajerna för att de ska bli stabila.

Vi har byggt en ny huvudgata

Vi har byggt den nya huvudgatan genom området, Redaregatan. Den fungerar som transportväg för alla transporter som ska till och från området under arbetet med att bygga husen, men den blir även blir huvudgatan för området i framtiden.

Vi sanerar marken

Vi sanerar marken på de ställen där jordmassor som är förorenade måste tas upp, köras bort och ersättas med renare massor som är lämpliga i ett område med bostadsbebyggelse och kontorsbebyggelse.

Vi drar ledningar och bygger pumpstationer

Vi drar ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme fjärrkyla, gas el och data till de nya kvarteren från Oceangatan (infarten till Scandlines) ut på Oceanpiren. Avloppsledningarna är en del av det nya avloppssystemet med tryck och vakuumledningar, som ska finnas i den nya stadsdelen.

Vi bygger också två nya pumpstationer i området. De ska leda avloppsvatten till reningsverket.