Vi förbereder för en ny stadsdel på Oceanpiren

Arbetet med att förbereda för en helt ny stadsdel på Oceanpiren pågår. Från hösten 2017 arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att bygga en ny huvudgata i det nya området Oceanhamnen, dra fram ledningar, restaurera kajer samt sanera marken.

En rad aktörer bygger sedan kontor och bostäder på Oceanpiren. Här ser du vilka de är.

Så påverkas du

Det blir en hel del byggtransporter till och från området via Sjögatan. Under vissa delar av arbetet påverkas även trafiken i området. Vi räknar inte med att det påverkar framkomligheten i någon större utsträckning.

Arbetet med kajerna är klart. Går allt som planerat är är saneringen, ledningsarbetet och den nya gatan klart under hösten 2018.

Så förbereder vi för den nya stadsdelen

Vi förstärker kajerna

Vi förstärker kajer på östra och västra sidan av Oceanpiren inför den kommande bebyggelsen och för att de ska hålla en lång tid framöver. Förstärkningen gör vi genom att lägga grus- och stenmaterial i vattnet intill de nuvarande kajerna för att de ska bli stabila.

Vi sanerar marken

Vi sanerar marken på de ställen där jordmassor som är förorenade måste tas upp, köras bort och ersättas med renare massor som är lämpliga i ett område med bostadsbebyggelse och kontorsbebyggelse.

Vi drar ledningar

Vi drar ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme fjärrkyla, gas el och data till de nya kvarteren från Oceangatan (infarten till Scandlines) ut på Oceanpiren. Avloppsledningarna är en del av det nya avloppssystemet med tryck och vakuumledningar, som ska finnas i den nya stadsdelen.

Vi bygger en ny huvudgata

Vi bygger den nya huvudgatan genom området, Redaregatan. Den ska fungera som transportväg för alla transporter som ska till och från området under arbetet med att bygga husen, men den blir även blir huvudgatan för området i framtiden.