Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Vad är idéburet offentligt partnerskap – IOP?

IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum – Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Här kan du läsa mer om IOP.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms partnerskapets syfte, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.

Nätverket Skåne har en kort föreläsning om Idéburet Offentligt Partnerskap. Du kan ta del av föreläsningen här. På hemsidan hittar du även en IOP-handledning i pdf format.

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska följande kriterier vara uppfyllda:

Partnerskap är möjligt då:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (verksamhet förekommer redan hos den idéburna organisationen).
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis efter lokal överenskommelse.
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
  • Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
  • Verksamheten avses drivas under en längre tid.

Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:

  • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  • Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör.

Om syftet med partnerskapet är en tilldelning av ett offentligt kontrakt, upphandling av koncession eller ramavtal ska upphandlingsregelverket tillämpas.

När båda parterna försäkrat sig om att ett IOP är rätt form, ska parterna komma överens om vilken verksamhet som ska bedrivas av den idéburna organisationen och med vilka resurser staden ska bidra med till partnerskapet. Denna överenskommelse ska nedtecknas i ett avtal.

Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms. Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller den specifika verksamhet det gäller. Partnerskapet ska vara förenligt med EU:s statsstödsregler och kommunallagen.

Frågor?

Hör av dig till volontär- och föreningssamordnarna genom att ringa 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?