Trädplantering i Mariastaden och Rydebäck

I slutet av 2020 anlade vi ett antal trädplanteringar i Mariastaden och Rydebäck. Vi använder en långsiktig metod som kallas successionsplantering. Metoden går kortfattat och förenklat ut på att vi planterar flera olika trädarter på en begränsad yta där de olika arterna tillsammans bidrar till att de enskilda träden växer sig starka. Det är en metod med många mervärden jämfört med att plantera ett ”färdigt” träd och som vi fortsätter med på ett antal platser under hösten 2021.

I Rydebäck har vi anlagt sex planteringsytor och i Mariastaden har vi planterat på sju platser. I Mariastaden anlade vi planteringsytor vid gång- och cykelbanan mellan Duvhöksgatan och Pilfinksgatan. I Rydebäck skapade vi tre planteringar i anslutning till hundhägnet och tre stycken från Gräddögatan till Käringögatan.

I varje planteringsyta har vi planterat omkring tusen trädplantor och ett tiotal olika arter. De träd som vi är ute efter att behålla kallar vi för solitärträd. Det kan till exempel vara ek, hassel, bok eller lönn. Runt solidträden har vi planterat så kallade amträd, det kan till exempel vara björk, klibbal eller lärk. Vi har också planterat så kallade brynväxter som till exempel oxel eller sälg. Amträden och brynväxterna har till uppgift att skydda solitärträden mot väder och vind, och att hjälpa dem att växa sig starka. Med tiden väljer vi ut de starkaste träden och gallrar bort amträden och de mindre starka solitärträden. På planteringarna har vi lagt ut en bädd av lövträflis som ogrässkydd och hägnat in dem med ett 60 centimeter högt stängsel för att skydda plantorna mot till exempel kaniner.

Rydebäck

I Rydebäck har vi planterat många spännande arter. Här har vi planterat träd med nordamerikanskt tema, några exempel är: hickory, humlebok, bäralm, avenbok, ek, lönn, lärk och korkträd. Vi har självklart tagit hänsyn till biologisk mångfald och invasivitet när vi valt arter. Se komplett lista av arter och antal i kartan nedan.

Karta

broken_image

Mariastaden

I Mariastaden har vi planterat inhemska träd som till exempel ek, hassel, bok, fågelbär, oxel, avenbok och lönn. Vi har självklart tagit hänsyn till biologisk mångfald och invasivitet när vi valt arter. Se komplett lista av arter och antal i kartan nedan.

Karta

broken_image

Tidplan

Successionsplantering är en långsiktig metod. Träden som vi planterade år 2020 låter vi växa till sig under de kommande tre åren. Vi rensar bara ogräs två gånger per år. Under 2024 gallrar vi bort ungefär hälften av amträden. År 2026 ser vi vilka solitärträd som börjat växa sig starka och vi gallrar bort cirka 10 procent av de mindre starka träden. Under 2027 tar vi bort den andra hälften av amträden. Efter ytterligare en tid, år 2029, fortsätter vi att gallra solitärträd, omkring 50-70 procent av beståndet plockar vi bort för att de allra bästa exemplaren ska få plats att växa sig ännu större och starkare. År 2030 står de färdiga träden kvar och återställer platsen och tar bort planteringsytan med staket och lövflis.

Vill du också plantera träd?

Helsingborgs stad är en del i FN:s projekt ”Trees in Cities Challenge”. Under 2020 planterades inte mindre än 11500 nya träd! Nu tar vi nya spadtag och planterar fler träd under 2021! Du som invånare, företagare eller organisation i Helsingborg kan också delta! På H22.se kan du fylla i ett enkelt formulär om du planterat ett träd och få ditt träd registrerat i trädutmaningen. Läs mer om projektet ”Trees in Cities Challenge” här: Treesincities.unece.org