Kulturmiljövård

Kulturmagasinet har genom stadsantikvarien det övergripande ansvaret för Helsingborgs stads kulturmiljövård. Vi är remissinstans när staden ska planera allt från nya vägar till bostadsområden eller när man tänker förändra i en befintlig kulturmiljö.

Kulturmiljöer har stor betydelse för människors hälsa och trivsel. De ger en känsla av sammanhang och ökar invånarnas stolthet för sin bygd. Många av de värdefulla miljöer som finns, fungerar som utflyktsmål och är en stor tillgång för både helsingborgare och turister.

Kunskap om vårt kulturarv ger perspektiv på vår egen tid och det får oss att förstå att framtidens helsingborgare kan komma att leva på annat sätt än vi nu gör. Vi har alla en skyldighet att bevara kulturmiljöerna för framtida generationer. Samtidigt är det viktigt att vi i nuet kan leva och använda våra kulturmiljöer. Det är en förutsättning för att de ska kunna bevaras och utvecklas.

Byggnadsvård

Kulturmagasinet arbetar inom Bevarandeplanskommittén med att ta fram bevarandeprogram för olika områden i staden eller på landsbygden. Det gör vi för att sprida kunskap om kulturmiljöerna men också för att det ska vara lättare för en fastighetsägare att ta hänsyn till kulturvärdena. Läs mer om bevarandeprogrammen.

Som fastighetsägare är du skyldig att underhålla ditt hus med hänsyn till kulturvärdena och du ska vara varsam när du bygger om- och till. Det står i plan och bygglagen och gäller alla fastigheter, oavsett skydd. Mer om vad som gäller för just ditt hus hittar du här: K-märkta byggnader

På Kulturmagasinet finns litteratur om byggnadsvård och Helsingborgs lokalhistoria. Vi erbjuder också rådgivning för dig som funderar på att bygga om eller renovera och vill veta mer om varsamhet.

Exempelvis har vi för dig som funderar på att byta eller renovera fönster tagit fram en folder med tips och råd (pdf 338 kB9. Vi har också tagit fram en folder kring hur man väljer färg (pdf 329 kB).

Arkeologi

En fornlämning är en rest av människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Det kan vara en vikingatida silverskatt eller en skräphög från stenåldern.

Det är inte alltid enkelt att själv veta vad som är en fornlämning, de kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden. Träffar du på något när du gräver som du tror kan vara en fornlämning är du skyldig att avbryta arbetet och kontakta länsstyrelsen.

Alla markingrepp i områden som är klassade som fornlämningar, exempelvis hela Helsingborgs norra stadskärna, kräver att man redan innan kontaktar länsstyrelsen. Du kan hitta en karta över kända fornlämningar på Riksantikvarieämbetes hemsida:

Fornsök finns på raa.se.

Kulturlandskap

Kulturlandskapet är resultatet av samspelet mellan människa och miljö över tusentals år. Landskapet förändras i takt med samhället. Vidsträckta betesmarker runt Helsingborg som under 1800-talet omvandlades till ett fullåkerslandskap tas idag i anspråk för vägar, bebyggelse och anlagda strövområden. Att landskapet förändras är naturligt, men det är viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser det får och se till att förändringar sker utifrån principen om hållbart utveckling.

Vi arbetar tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen med att ta fram ett gemensamt natur- och kulturmiljöprogram för hela kommunen. På sikt kommer det att läggas ut här.

Bilderna på den här sidan är skyddade enligt upphovsrätten.