Extra kulturstödmedel till fristående kulturorganisationer

Kulturnämnden i Helsingborgs stad delar ut tillfälligt kulturstödmedel till fristående kulturorganisationer under pågående pandemi.

Organisationer som uppfyller kriterierna i kulturnämndens beslutade regelverk för verksamhetsstöd och organisationer med avgörande infrastrukturell betydelse för stadens kulturliv kan ansöka om extra kulturstödmedel om högst 100 000 kronor.

Stödet kan användas brett vad gäller anpassning av verksamhet under pågående pandemi. Det kan till exempel användas för omställning av utbud, förbättra digitala insatser eller för kompetensutveckling med sikte på långsiktig hållbarhet.

Bedömning

Organisationer av betydelse för den konstnärliga infrastrukturen inom olika konstområden prioriteras. Verksamhet för barn och unga uppmärksammas särskilt. I bedömningen ingår även att organisationen vidtar rimliga åtgärder för att minska sina kostnader och aktivt tar till vara på möjligheterna att söka andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och nationell nivå

Ansökan och redovisning

Ansökan och redovisning skickas in via e-tjänst på helsingborg.se senast 15 mars 2021. Redovisningen görs vi e-tjänst senast två månader efter genomförda insatser.

Har du frågor, skicka ett mejl till katarina.kristiansson@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?