Kulturarvsstöd

Kulturnämnden i Helsingborg ger stöd till fristående arkiv och museer och andra kulturarvsaktörer inom Helsingborgs stad. Syftet är att en kulturarvsverksamhet av hög kvalitet ska utvecklas, där det lokala kulturarvets alla aspekter dokumenteras, vårdas och tillgängliggörs.

Stödet ska ge helsingborgarna tillgång till ett rikt utbud av lokalhistoria och stimulera produktion av lokalhistoria från många perspektiv. Kulturarvsaktörer kan söka verksamhetsstöd, projektstöd och till fortbildning.

Sök verksamhetsstöd för kulturarvsaktörer

Kulturnämnden lämnar verksamhetsstöd till kulturinstitutioner/-organisationer (det vill säga juridisk person) som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på en kvalitativt hög nivå och som är av väsentlig betydelse för kommunens kulturliv. Kulturnämnden ger inte bidrag till enskild kulturutövares verksamhet. Syftet med stödet är att ge möjlighet till att samlingar som är relaterade till helsingborgstraktens kulturhistoria utvecklas och förvaltas väl.

De grundläggande kraven för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

För verksamhetsstöd för kulturarvsaktörer gäller också:

 • Organisationen ska vara en registrerad juridisk person. Huvudsakligen avser stödet ideell verksamhet i form av föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. I särskilda fall kan även andra organisationsformer komma på fråga, men först efter en individuell bedömning av verksamhetens inriktning och syfte.
 • Organisationen ska vara etablerad och ha en dokumenterad verksamhet.
 • Det finns även möjlighet för nystartade organisationer att under en prövoperiod beviljas verksamhetsstöd. Utöver här nämnda kriterier ska organisationen då inkomma med en verksamhetsplan och ha för avsikt att genomföra flera aktiviteter under ett år.
 • Organisationen ska bedriva en öppen kulturarvsverksamhet med inriktning på publik verksamhet och/eller aktivt deltagande.
 • Organisationen ska ha en tydlig förankring i Helsingborgs stad genom sin verksamhet och genom personer i ansvarig ställning.
 • Organisationen som ansöker om verksamhetsstöd ska ha ett öppet och demokratiskt arbetssätt.
 • Bidragsmottagarna ska delta i årligt samrådsmöte arrangerat av Helsingborgs muséer, med ömsesidig information om aktuella frågor.
 • De bidragsmottagande sammanslutningarna ska ha en skriftlig policy för samlingar och föremålshantering. Den policy som finns för Helsingborgs stads samlingar ska vara vägledande men får anpassas efter varje verksamhets specifika förutsättningar.

Ytterligare bedömningsgrunder:

 • Fri entré för barn och unga, där de principer som råder för stadens egna kulturinstitutioner ska vara vägledande.
 • Organisationen ska arbeta aktivt med att förankra sig i nätverk till vilken föreningen har en koppling, exempelvis nätverk för yrkesgrupper.
 • De bidragsmottagande sammanslutningarna ska vara införstådda med och sträva efter att arbeta efter ICOM :s yrkesetiska regler.

Ansökan

Ansökan sker via e-tjänst på stadens webbplats. Sista ansökningsdag för verksamhetsstödet är den 15 oktober varje år. Beslut om bidragstilldelning tas av kulturdirektören på uppdrag av kulturnämnden och meddelas den sökande senast den 30 november samma år. Beviljat bidrag betalas därefter ut i januari påföljande år. Sök via e-tjänst.

Redovisning

Redovisning av beviljade bidrag ska göras på särskild redovisningsblankett. Senast den 10 april året efter genomförd verksamhet ska den vara lämnad till kulturförvaltningen. Redovisa via e-tjänst. 

Sök projektstöd för kulturarvsaktörer

Kulturnämndens projektstöd till kulturarvsaktörer syftar till att främja en mångfald av berättelser och kunskaper om det lokala kulturarvet, och på så sätt ge helsingborgarna möjlighet att ta del av lokalhistoria och kulturhistoria i former som ligger utanför de offentligt finansierade kulturverksamheternas arbetssätt. Exempel på sådana projekt kan vara upprustning av eller vårdinsatser för samlingar, i den mån dessa syftar till utveckling gentemot publik. Stödet ger möjlighet för helsingborgare att själva vara medskapande i olika lokalhistoriska och kulturhistoriska aktiviteter.

De grundläggande kraven för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

För projektstöd för kulturarvsaktörer gäller också:

 • Projektstöd lämnas till avgränsade projekt, insatser eller arrangemang som genomförs i utvecklingsavseende och syftar till att nå mottagare utanför den egna föreningens/organisationens medlemmar.
 • Stödet kan sökas av föreningar eller andra aktörer/sammanslutningar med säte i Helsingborg.
 • Stöd lämnas inte till byggnadsunderhåll.

Bedömningsgrunder

 • Projektet ska tillvarata och lyfta fram lokalhistoria från ett nytt perspektiv och komplettera den verksamhet som bedrivs av Helsingborgs stad.

Ansökan

Projektstödet för kulturarvsaktörer kan sökas under fyra perioder varje år.

 1. Sista ansökningsdag 31 januari: besked lämnas senast den 14 februari.
 2. Sista ansökningsdag 31 mars: besked lämnas senast den 14 april.
 3. Sista ansökningsdag 31 augusti: besked lämnas senast den 14 september.
 4. Sista ansökningsdag 31 oktober: besked lämnas senast den 14 november

Ansökan sker via e-tjänst på stadens webbplats. Ansökan handläggs centralt på kulturförvaltningens ledning och administration, i samråd med sakkunniga från Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. Ansök via e-tjänstprojektstöd kulturarvsaktörer.

Redovisning

Redovisning ska vara inkommen senast en månad efter avslutat arrangemang eller projekt. Redovisning sker via e-tjänst på stadens webbplats. Redovisa via e-tjänst, projektstöd kulturarvsaktörer.

Övriga former av stöd

Utöver verksamhets- och projektstöd kan även stöd ges i form av fortbildning, fritt eller till låg kostnad. Kulturarvsaktörerna ska ges möjlighet att ta del av den professionella kunskap som finns inom Helsingborgs muséer och Dunkers kulturhus. Kulturförvaltningen ska även kunna vara behjälplig med lokaler och faciliteter för möten och arrangemang, samt hjälp med planering, marknadsföring och att skapa nätverk.