Så beslutade kommunfullmäktige den 12 december

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade till exempel om ett styrdokument för stadens arbete med civilberedskap samt en krisledningsplan. De beslutade även att taxan för vatten och avlopp höjs och att Björka skog blir naturreservat.

Återremitterade mark- och boendeprogram för 2024–2027

Programmet innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning, markanvisning, exploateringsavtal samt bostadssociala insatser. Det handlar om stadens utbyggnad, att erbjuda boende till invånarna utifrån deras behov och hur staden ska arbeta med att anvisa mark. I programmet ingår en analys av befolkningsutvecklingen och bostadsbehovet i Helsingborg.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Antog ett styrdokument för Helsingborgs arbete med civil beredskap 2023–2027

Styrdokumentet beskriver stadens arbete med civil beredskap och vilka åtgärdsbehov som finns.

Det handlar bland annat om att staden ska ha en god förmåga att förebygga, motstå, hantera och återhämta sig från samhällsstörningar. Staden ska organisatoriskt, kompetensmässigt och personellt vara förberedd för att hantera händelser som kan leda till snabba förändringar i samhällets funktioner, där medborgarnas liv och hälsa riskeras eller då stora miljömässiga eller ekonomiska värden riskeras.

Antog en krisledningsplan för 2023–2027

Planen beskriver Helsingborgs stads krisorganisation. Tanken är att den ska stärka stadens förmåga att hantera krissituationer.

Helsingborgs stad behöver stärka civil beredskap och förmågan att hantera internetattacker, kriser och krig. Vid extraordinära händelser är det viktigt att vara förberedd och ha en organisationsstruktur som säkrar samhällsviktiga ledningsfunktioner.

Beslutade om en ny VA-taxa för 2024

Taxan för vatten och avlopp ska höjas för 2024. VA-verksamheten har fått kostnadsökningar på grund av en hög inflation. Anläggningsavgifterna ska öka med 10,7 procent. Brukningsavgifterna får en snitthöjning på 22,4 procent. Avgifterna för särskilda VA-abonnemang höjs med 9,7 procent.

Du kan läsa mer den föreslagna höjningen på NSVA:s webbplats. 

Beslutade att Björka skog blir ett naturreservat

Björka skog som är ett 45 hektar stort naturområde öster om Ödåkra och Väla centrum ska bli naturreservat. Staden bildar naturreservat för att skydda natur och grönområden. Det är viktigt för att säkra den biologiska mångfalden samt för att bevara naturområden som bidrar till helsingborgarnas livskvalitet.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 12 december.

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige.

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Se sammanträdet i efterhand på Youtube. 

Staden har nya rutiner för besökare/åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Det innebär förutom att ingången är ändrad till Rådhustorget att max 50 personer kan närvara på åhörarläktarna.

Om du som åhörare har väskor med dig kommer du att få dessa visiterade av väktare. Du kan också bli visiterad med metalldetektor.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.