Så här behandlar vi dina personuppgifter

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

I Helsingborgs stads organisation ingår nämnder och bolag. Respektive nämnd och bolag ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna och bolagen är personuppgiftsansvariga.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?

När du kontaktar Helsingborgs stads kontaktcenter, stadens förvaltningar eller bolag samlar vi in personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om att du har sökt bygglov, barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, att du har mejlat oss, kontaktat oss via sociala medier eller använt någon av stadens e-tjänster.

Helsingborgs stad får även personuppgifter från andra än från dig. Sådana uppgifter kan komma från andra myndigheter eller hämtas från Skatteverkets tjänster för att användas för adressuppdateringar eller för att till exempel kontrollera vem som är vårdnadshavare för en omyndig person.

Vilka uppgifter behandlas?

Helsingborgs stad behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Helsingborgs stad behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • kunna hantera frågor som ställs till exempelvis stadens kontaktcenter eller till andra delar i stadens organisation
  • handlägga ärenden och fatta beslut som rör en enskild person (myndighetsutövning)
  • kunna ge god service när kommunens tjänster används
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, så som till exempel när du köper kulturkort eller bokar vigsel
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, så som på webbplatser och i sociala medier
  • skicka olika former av nyhetsbrev från våra verksamheter
  • i vissa tjänster kunna skicka sms-aviseringar, så som vid en elevs frånvaro.

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?

Helsingborgs stad har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Helsingborgs stad och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem som kommunen använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Uppgifter vidarebefordras till en utförare inom utbildnings-, socialtjänst- eller omsorgssektorn, om parten behöver uppgifterna för att tillhandahålla tjänster för Helsingborgs stad.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter, för att komma i kontakt med Helsingborgs stad, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i sociala medier här.

Kamerabevakning

Läs mer hur vi behandlar dina personuppgifter vid kamerabevakning.

Överföring till tredje land

I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen.

Allmän handling

De handlingar som ges in till Helsingborgs stad blir allmänna handlingar här. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter. Läs mer om allmänna handlingar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Helsingborgs stad följer arkivlagen. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras (slängas).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran i vår e-tjänst eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker. Läs mer på integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Säkerhet för dina personuppgifter

Helsingborg stad arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Cookies

Helsingborgs stads webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Läs mer om hur vi använder cookies.

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. Du kan även mejla kontaktcenter@helsingborg.se eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Helsingborgs stads nämnder kan du mejla till dataskyddsombud@helsingborg.se. Du kan också nå dataskyddsombudet via Helsingborg Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, eller genom att skriva brev till oss:

Helsingborgs stad

251 89 Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.