Kamerabevakning

Fastighetsnämnden i Helsingborgs stad förvaltar bevakningskameror som har monterats i och i anslutning till fastigheter som ägs av kommunen. Om en plats är föremål för kamerabevakning framgår detta av skyltning på platsen. Fastighetsnämnden behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med en av dessa kameror. På denna sida beskrivs hur fastighetsnämnden i ett sådant fall behandlar dessa personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Fastighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för all kamerabevakning nämnden förvaltar. När det handlar om en bevakningskamera som är monterad i en kommunal lokal är fastighetsnämnden och den nämnd som hyr lokalen gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker med denna kamera. Om det exempelvis handlar om en bevakningskamera som är monterad inomhus i en kommunal gymnasieskola är alltså Fastighetsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker med denna kamera.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du syns i en filmupptagning som har utförts av Fastighetsnämndens kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom kamerabevakning är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i offentliga lokaler.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Helsingborg stad ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

För bevakningskameror som är monterade i anslutning till kommunala byggnader hanteras dina personuppgifter av anställda på Fastighetsnämnden. För bevakningskameror som är monterade inne i en kommunal byggnad hanteras dina personuppgifter av anställda vid den kommunala nämnd som hyr lokalen. Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Allmän handling

Film från Fastighetsnämndens bevakningskameror är en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa filmer. Det sker dock alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Överföring till tredje land

De personuppgifter som behandlas av Fastighetsnämndens kamerabevakning kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bevakningsfilm raderas efter två veckor.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Helsingborg stad behandlar om dig. Du kan göra din begäran i vår e-tjänst eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att Fastighetsnämnden begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

Helsingborg stad arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. Du kan även mejla kontaktcenter@helsingborg.se eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Helsingborgs stads nämnder kan du mejla till dataskyddsombud@helsingborg.se. Du kan också nå dataskyddsombudet via Helsingborg Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00, eller genom att skriva brev till oss:

Helsingborgs stad

251 89 Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.