Detta beslutade kommunfullmäktige den 12 mars

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett exploateringsavtal och att anta en detaljplan för fastigheten Lerkruset 4 och Södra Vallåkra 3:85 i Vallåkra. Meningen är att bygga nya bostadslägenheter och LSS-boende. De beslutade även att godkänna ett marköverlåtelseavtal för fastigheten Prima 1, Råå som gör det möjligt att bygga nya bostadslägenheter och radhus.

Godkände exploateringsavtal och antog detaljplan för fastigheten Lerkruset 4 och Södra Vallåkra 3:85, Vallåkra

Emrahus projektutveckling planerar bygga cirka 22 nya bostadslägenheter, varav 6 av dem är LSS-boende. Exploateringsavtalet innehåller en markanvisning. Det innebär att Emrahus förvärvar Södra Vallåkra 3:85 av staden genom ett marköverlåtelseavtal.

En ny detaljplan har antagits för området i Vallåkra. Det avgränsas av Norra Vallåkravägen i norr, befintliga bostäder i öster, en betesmark i söder och befintliga bostäder i väster.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder, LSS-boende, centrumverksamhet, dagvattenhantering och gata.

Detaljplanen påverkas av risken från transporter med farligt gods och trafikbuller från Norra Vallåkravägen och järnvägen Råådalsbanan. Den antagna detaljplanen säkerställer att transporterna med farligt gods på Råådalsbanan inte innebär någon risk för de nya bostäderna.

Befintliga markföroreningar kommer att saneras innan marken tas i anspråk

Planen bedöms inte påverka riksintressena för kulturmiljö, naturvård och järnvägar negativt.

Godkände marköverlåtelseavtal för del av fastigheten Helsingborg Prima 1, Råå

Stadens ska teckna ett marköverlåtelseavtal med Fastighets AB 3hus och överlåta fastigheten Helsingborg Prima 1 till dem för köpeskillingen 38 350 000 kronor.

Fastighets AB 3hus vill bygga 35 nya bostadslägenheter och 8 radhus i form av bostadsrätter. Husen ska va byggda senast 48 månader efter att avtalet signerats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Ta del av webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars på youtube.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 12 mars. 

Här hittar du äldre webbsändningar. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.