Detta beslutade kommunfullmäktige den 16 april

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett avtal och detaljplan för att kunna bygga ett nytt sjukhus på Östra Ramlösa. De beslutade även att använda utdelningsmedel från Henry och Gerda Dunkers donationsfond för att sanera badhustomten där Oceanbadet ska byggas.

Godkände ett genomförandeavtal om ett nytt sjukhus och ett uppdrag om ny järnvägsstation i Östra Ramlösa

Avtalet mellan staden och Region Skåne reglerar deras ansvar i den kommande genomförandeprocessen, både när det gäller kostnader och utförande. Det förtydligar förutsättningarna för parternas fortsatta samarbete.

Kollektivtrafikanslutningar till det nya sjukhuset behöver utredas. Det omfattar både en järnvägsstation på Skånebanan vid nya sjukhuset i Helsingborg och att utveckla befintlig stadstrafik.

Antog detaljplan för del av fastigheten Ramlösa 5:2 med flera, Nya sjukhuset Helsingborg, Östra Ramlösa

Detaljplanen bygger på ett samarbete mellan Helsingborgs stad och Region Skåne. Detaljplanen ska möjliggöra sjukhusbebyggelse och nytt akutsjukhus. Förutom att uppfylla de krav som finns på ett modernt sjukhus idag så ska det vara möjligt för sjukhuset att växa och utvecklas om det behövs i framtiden.

Tyngdpunkten för ny bebyggelse och infrastruktur blir i områdets västra och norra delar.  I söder och öster satsar man på grönområden. Befintliga grönområden längs Lussebäcken i öster ska bevaras och så planeras det bli ett nytt naturområde som kopplas samman med naturstråket längs med Lussebäcken.

Detaljplanen antas kunna leda till betydande miljöpåverkan. Därför har det gjorts en miljökonsekvensbeskrivning om hur platsen påverkas av en sjukhusbyggnation med tanke på till exempel naturmiljö, vatten och trafik.

Den nya detaljplanen påverkar även trafik och infrastruktur. Det finns planer på ett nytt huvudcykelstråk längs Österleden och vid norra delen av sjukhuset planeras ett nytt busstorg och nya gång- och cykelstråk.

Godkände att använda utdelningsmedel från Henry och Gerda Dunkers donationsfond för att sanera badhustomten där Oceanbadet ska byggas

För att kunna bygga Oceanbadet så behöver marken där badhuset ska ligga saneras. Delar av området är förorenat efter tidigare hamnverksamhet.

Utdelningspengar från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder 1 och 2 ska användas till saneringen. De fonderna får användas till ”Helsingborg gagneligt ändamål”.

Saneringen planeras genomföras från april till september 2024 och beräknas kosta maximalt 31 miljoner kronor.

Godkände tomträttsavtal för fastigheten Nosgrimman 6, Laröd

Staden ska teckna tomträttsavtal med MPD Virituosen Grund 2 AB. Tomtsrättsavtalet ska göra det möjligt att bygga lokaler som ska användas till bland annat omklädningsrum, gym, sjukgymnastik samt samlingslokaler och kontor för föreningslivet.

Godkände köpekontrakt för fastigheten Solvändan 8, Planteringen

Staden har ett strategiskt intresse av att förvärva fastigheten för att genomföra stadsplan Södra staden och Södra hamnspåret. För att staden ska kunna flytta Helsingborgs hamn och eventuellt terminal behöver nya industrispår anläggas. Spåren behöver gå i sydlig riktning. Fastigheten ligger i det område där det södra hamnspåret är planerat att gå.

Beviljat mer pengar för civil beredskap

Staden ska lägga 5,8 miljoner kronor i investeringar på civil beredskap. Pengarna ska användas till ett lokalt radionät, infrastruktur, terminaler och sambandsutrustning.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Ta del av webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 april på youtube

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som tas upp den 16 april.

Här hittar du äldre webbsändningar. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.