Detta beslutade kommunfullmäktige den 21 maj

Kommunfullmäktige beslutade till exempel om att godkänna exploateringsavtal och detaljplan för fastigheten Duvestubbe 1:56 i Ödåkra där det planeras för mer än 200 nya bostäder. Andra exempel är att kommunfullmäktige antog en åtgärdsplan för trafikbuller och godkände förslaget på bonussystem för anställda i bristyrken.

Kommunfullmäktige sammanträde

Godkände exploateringsavtal och antog en detaljplan för fastigheten Duvestubbe 1:56, Ödåkra

Staden godkände exploateringsavtal med Skånemark Exploatering AB. Det finns planer på 240 nya bostäder i blandad bebyggelse med villor, radhus och flerbostadshus. I planerna ingår att anlägga dagvattendammar, gator och cykelvägar samt plantera buskar och träd. I ett av kvarteren föreslås ett underjordiskt parkeringsgarage. Det föreslås också grönytor i området, i form av park och naturmark för rekreation.

Antog åtgärdsplan för vägtrafikbuller och ljudmiljö för perioden 2024–2028

Programmet beskriver hur staden arbetar med att begränsa buller från trafiken på vägarna och ger förslag på att skapa en bättre ljudmiljö.

Godkände förslag till att revidera miljönämndens mål för 2024

Miljönämnden föreslog nya mål för 2024. Ett mål är att verka för en ökad energihushållning och använda förnybara bränslen för att minska klimatpåverkan. Ett mål är att genom invånardialoger öka kunskaperna om utsläpp som påverkar klimatet negativt. Och få fler att bidra till omställningen mot klimatneutralitet. Ett tredje mål handlar om att fokusera livsmedelskontrollerna på vissa livsmedel och på så sätt minska livsmedelsbedrägerierna.

Godkände förslag på att inte indexreglera tillståndsenhetens avgifter för 2024

Det innebär att tillståndsenheten inte omräknar avgifter för serveringstillstånd och försäljningstillstånd gällande tobak, e-cigaretter, tobakfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel. Förslaget är ett sätt att mildra de ekonomiska effekterna för tillståndsenhetens kunder.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avgifterna för tillstånd knyts till arbetskostnadsindex.

Godkände förslag på bonussystem för anställda som har bristyrken i välfärden

Bonussystemet är till för medarbetare som fyllt 66 år och äldre, som vill och har förmåga att arbeta vidare samt har ett bristyrke. Vad som menas med bristyrke identifierar staden. Kommunstyrelsens HR-utskott ska vart tredje år ta beslut om vilka yrken som ska omfattas av bonussystemet. Revidering görs årligen.

Bonussystemet ska uppgå till maximalt 75 000 kronor. Respektive verksamhet ska stå för sina kostnader när det gäller månadslön och bonus.

Bonussystemet ska börja gälla 2024.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Ta del av webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj på youtube. 

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 21 maj.

Här hittar du äldre webbsändningar.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.