Detta beslutade kommunfullmäktige om den 23 januari

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade till exempel om en avfallstaxa för 2024 och på att utöka naturreservatet Smårydsskogen. De beslutade också om att anta mark- och boendeprogrammet.

Kommunfullmäktige sammanträde

En ny avfallstaxa för 2024

I revideringen av avfallstaxan finns det flera  faktorer som påverkar både kostnaderna och intäkterna. Generellt så fortsätter kostnaderna att öka på grund av ökade materialkostnader samt indexregleringar.

Men i och med att kommunerna får ansvar för att samla in förpackningar från hushållen så får kommunerna intäkter i och med att de får ersättning från producenterna för att se till att förpackningarna samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. Som en konsekvens av detta minskar avfallstaxan för 2024.

En vattentjänstplan antogs

Enligt lag ska varje kommun ha en vattentjänstplan som beskriver den långsiktiga planeringen för de kommunala vatten och avloppstjänsterna. Här ska det även framgå hur VA-anläggningen ska klara extrem nederbörd.

Fastighetsreglering av fastigheten Allerum 4:28 kan utöka naturreservatet Smårydsskogen

Staden ska förvärva en del av fastigheten Allerum 4:28. Markägaren  överlåter 7 hektar skogsmark och 6,8 hektar jordbruksmark till staden mot en ersättning. Det ger staden möjlighet att kunna utöka naturreservatet Smårydskogen. Jordbruksverket behöver medge förvärvstillstånd för att det ska bli giltigt.

Mark och boendeprogrammet för 2024–2027 antogs

Programmet togs upp igen eftersom det blev återremitterat den 12 december. Programmet innehåller riktlinjer för bostadsförsörjning, markanvisning, exploateringsavtal samt bostadssociala insatser. Det handlar om stadens utbyggnad, att erbjuda boende till invånarna utifrån deras behov och hur staden ska arbeta med att anvisa mark. I programmet ingår en analys av befolkningsutvecklingen och bostadsbehovet i Helsingborg.

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand via webbsändning

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändning i efterhand på Youtube. 

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 23 januari. 

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.