Ansöka om skolskjuts

En mamma upplever att det blev onödigt krångligt att ansöka om skolskjuts till sitt barn. Fel handläggare kontaktades, missförstånd uppstod och mamman nekades det hon senare visade sig ha rätt till. Först efter förnyad kontakt fick mamman beslut om skolbuss till sitt barn. Krångelombudsmannen uppmanade ansvarig verksamhet att förtydliga informationen, digitalisera ansökan och leda frågor från invånare via kontaktcenter.

Detta har staden gjort

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av invånarens upplevelse och har full förståelse för att mamman upplever att ärendet blivit krångligt eftersom hon fick olika besked i samma ärende.

Informationen om skolskjuts på stadens webbplats har förtydligats och gamla uppgifter i regelverket som gäller förskoleklassens elever har rättats till. Invånaren ska inte behöva sätta sig in i vilken handläggare som hanterar vilka ärenden. Därför har kontaktuppgifter till enskilda handläggare tagits bort från webben. Alla frågor om skolskjuts hänvisas nu till stadens kontaktcenter. Därifrån kan ärenden lotsas vidare till rätt handläggare när det behövs. Kontaktcenter har försetts med den information som behövs för att kunna besvara vanliga frågor och leda sökande till rätt handläggare.

Merparten av alla elever får skolbiljett eller skolbuss per automatik vid läsårets början. Krångelombudsmannen bad verksamheten att skapa en e-tjänst för att förenkla ansökan för de vårdnadshavare som behöver ansöka om skolskjuts efter läsårets början, om man till exempel flyttar in till kommunen eller byter skola under läsåret. Då dessa är ganska få till antalet har stadsbyggnadsförvaltningen valt att inte ändra arbetssättet. Ansökan efter läsårets början görs som tidigare i dialog med handläggare via mejl eller telefon. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det blir en god service med detta upplägg. Ansvarig verksamhet har en fortsatt dialog med kontaktcenter för att ta reda på hur kontakterna kan förbättras ytterligare.

Invånarens krångel i sin helhet

En förälder använder stadens webbplats för att söka efter information om skolskjuts till sitt barn. Enligt informationen som lämnas ska man kontakta handläggare för att ansöka om skolskjuts. När mamman gör detta uppstår missförstånd, eftersom hon av misstag råkar kontakta fel handläggare. Föräldern får då ett busskort till sitt barn, när det egentligen var skolbuss hon ville ansöka om. Den första handläggaren lotsar inte vidare till rätt handläggare utan nekar mamman det hon senare visar sig ha rätt till. Föräldern tar senare själv kontakt med rätt handläggare och får då beslut på att barnet har rätt till skolbuss. Mamman upplever att detta blev onödigt krångligt eftersom hon själv blev tvungen att jaga rätt information och rätt kontakt.

#avslutad med åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej! Ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter så hjälper de dig vidare för att kunna ansöka om skolskjuts.