Det här beslutade kommunfullmäktige den 17 maj 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Tisdagen den 17 maj behandlade kommunfullmäktige bland annat ett förslag om att se över vilket behov av krigsplacering som finns, vilka befattningar som bör krigsplaceras samt ta fram rutiner för krigsplacering av anställda inom Helsingborgs stad.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet.

Beredskapsförberedande åtgärder – krigsplacering

I april 2022 beslutade kommunfullmäktige om att öka takten i arbetet med att stärka det civila försvaret, bland annat genom arbetet med krigsorganisation och dess bemanning. Nu föreslås att ge kommunstyrelsen rätt att ta beslut om krigsplacering av stadens anställda samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över vilket behov av krigsplacering som finns, vilka befattningar som bör krigsplaceras samt ta fram rutiner för krigsplacering av anställda. Läs mer om förslaget till beredskapsförberedande åtgärder – krigsplacering (Helsingborgs stads diarier).

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en övergripande struktur för vattenplanering tillsammans med miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och NSVA

Vattenrelaterade frågor hanteras idag av olika nämnder och kommunala bolag inom staden. Som exempel ansvarar miljönämnden för att bevaka, följa upp och samordna statusen i våra vattendrag, stadsbyggnadsnämnden för att planera och klimatsäkra vid översvämningar och kraftiga skyfall samt följa statusen i badvattnet och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) sköter vårt dricksvatten, dagvatten och reningen av avloppsvattnet. Kommunstyrelsen hanterar vattenrelaterade frågor inom sin exploateringsverksamhet men också inom sitt ansvar för stadens krisberedskap. Läs mer om förslaget till en övergripande struktur för vattenplanering (Helsingborgs stads diarier).

Övriga ärenden