Kommunfullmäktige sammanträdde om stadens budget den 14–15 juni

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade om stadens budget, investeringar, mål och prioriteringar för 2024. Exempel på andra ärenden de tog upp är ett marköverlåtelseavtal som gör det möjligt att bygga nya bostäder vid Maria station samt avgifter för registreringslotterier.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing
Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing.

Kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomi för 2024

Kommunfullmäktige beslutade om en budget för staden med drygt tio miljarder för 2024, fördelat på de olika nämnderna. Det är en ökning med 411 000 kronor eller 4,5 procent jämfört med 2023. Beslut togs om en oförändrad skattesats på 20,21 kronor och ett överskott på 101 miljoner kronor för att finansiera framtida investeringar.

Totalt beviljades pengar till investeringar på 1 510 miljoner kronor för 2024. Några av de större enskilda projekten i investeringsbudgeten för nästa år är ny idrottshall på Fredriksdal, Gymnastikens hus, anpassning och renovering av Sofiero slottsbyggnad och renovering av Tycho Braheskolan.

–Den höga inflationen, enormt ökande pensionskostnader i kombination med mycket svag real utveckling av skatteunderlaget har gjort budgetarbetet betydligt svårare än vanligt, säger ekonomidirektör Marcus Nilsson.

Mål och prioriteringar för stadens nämnder

Kommunfullmäktige beslutade om 26 mål för stadens nämnder. Bland annat prioriterar kommunfullmäktige att:

  • Elevers närvaro i skolan ska öka, likaså andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan och andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år.
  • Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner.
  • Möjligheterna till ökat byggande av småhus ska främjas.
  • Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka.
  • Tryggheten ska öka.

I nämnderna fortsätter i höst det viktiga internbudgetarbetet där respektive nämnds pengar ska fördelas mellan olika verksamheter och enheter inom nämnden.

Marköverlåtelseavtal tecknas för fastigheten Islaggen 1, Maria station

Fastigheten överlåts till Tornet bostad Maria station AB för 14 381 400 kronor. Planen är att bygga cirka 60 bostadslägenheter. Hälften ska bli bostadsrätter och hälften hyreslägenheter.

Förslaget på att revidera ägardirektiv och bolagsordning återremitteras

Staden styr sina bolag genom ägardirektiv. Ägardirektiv handlar om stadens krav och förväntningar på bolagen. Staden har tagit fram nya och reviderade mål för bolagen, bland annat rör det civil beredskap.

Revideringen av ägardirektiv gäller: Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB, Öresundskraft AB, Pingday AB, Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB samt Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

Förslaget återremitteras och tas upp på ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 27 juni klockan 17.00.

Avgifter för registreringslotterier

En ny spellag innebär förändringar för kommunala lotterier. Kommuner ansvarar numera enbart för registreringslotterier. Övriga lotterier hanterar Spelinspektionen.

Registreringslotteri kan beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. En sådan organisation ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Kommunfullmäktige har bestämt avgiften för att ansöka om registrering av lotteriförsäljning. Registrerings- /tillståndsavgiften blir 300 kronor. Kontrollantens arvode blir 3 procent av den beräknade omsättningen (lottpris beräknat på totala antalet lotter) som föreningen lämnat in vid ansökan. De nya bestämmelserna för registreringslotterier gäller från den 1 juli 2023.

Redovisningen av Helsingborgs stads samverkan genom avtal godkänns

En kommun får ingå avtal som innebär att någon av kommunens uppgifter helt eller delvis utförs av en annan kommun, så kallad avtalssamverkan. Samverkan får ske under förutsättning att lagstiftning inte hindrar. Kommunstyrelsen ska varje år redovisa till kommunfullmäktige vilken avtalssamverkan som kommunen ingår i.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 14–15 juni. 

Se kommunfullmäktigesammanträdet i efterhand

Du kan se en webbsändning.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.