Bristande information i samband med frågor om bygglovsplikt

En invånare som varit i kontakt med bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen hörde av sig till krångelombudsmannen. Invånaren hade ställt frågor om det är bygglovspliktigt att sätta solceller på villataket och fått svaret att ja, han behöver ansöka om bygglov. Problemet för invånaren var att han inte förstod skälen till beslutet.

Invånaren hade fått information om att det råder utökad lovplikt där han bor. Samtidigt hade en granne i samma bostadsområde fått ett annat besked av bygglovsenheten på samma fråga.  Hur kunde det vara så? När invånaren frågade hänvisade handläggaren till områdesbestämmelser och rättspraxis utan att precisera vilka områdesbestämmelser och vilken rättspraxis som avsågs.

Krångelombudsmannen uppmanade bygglovsenheten att förtydliga kommunikationen i liknande ärenden i framtiden genom att:

  • hänvisa med länk till de områdesbestämmelser som är aktuella för ärendet.
  • i de fall då hänvisningar görs till rättspraxis, förtydliga med med länk till aktuella rättsfall, så att invånare har möjlighet att sätta sig in i resonemanget.
  • förklara för invånare att det kan råda olika områdesbestämmelser för olika gator eller kvarter i ett och samma bostadsområde.

Detta gjorde staden

Bygglovsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen svarade att det har varit värdefullt att få ta del av invånarens upplevelse. Det kan vara krångligt både att förklara och förstå när det krävs bygglov och när det inte krävs för att sätta upp solceller, och förutsättningarna kan skilja sig åt grannar emellan. Därför vill enheten eftersträva en tydlig kommunikation med invånare och ta sig tid att förklara ingående och klarspråkat – att vara generösa med informationen som krävs för att förstå.

Invånaren fick till sist ett tydligt svar på sina frågor om varför det krävs bygglov för att sätta upp solceller på hans tak och varför grannen tidigare hade fått ett annat besked.

De åtgärder som bygglovsenheten har vidtagit för att förtydliga kommunikationen i liknande ärenden framöver är:

  • Genomförd internutbildning om solceller med en genomgång av vad enhetens handläggare behöver vara uppmärksamma på vid rådgivning för att kunna ge tydlig och utförlig information.
  • Riktlinjer kring hänvisningar – när handläggare hänvisar till information på stadens webbsida ska det alltid göras genom länk till aktuell sida samt i mejl bifoga dokument som kan vara av intresse för invånaren att få ta del av för att förstå.
  • Klarspråksutbildning – i Helsingborgs stad finns en satsning på klarspråk. Det som tjänstpersoner skriver ska vara lätt att förstå, vårdat, enkelt och begripligt. Nyanställda på bygglovsenheten ska gå stadens klarspråksutbildning.

Bygglovsenheten märker ett ökat intresse för solceller och därför har en informationskampanj genomförts. I samband med att kampanjen publicerades på sociala medier uppdaterades även informationen på webbsidan Solceller och solfångare | Helsingborg.se. Där finns information om när bygglov krävs för solceller och vilka undantag som finns. Det är nu förtydligat att det kan vara klurigt att avgöra om bygglov krävs eller inte och att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan grannar. Stadsbyggnadsförvaltningen uppmanar därför invånare att ta kontakt med bygglovsenheten för rådgivning och kommer att arbeta för att säkerställa tydlig information som är lätt att förstå.

#avslutad med åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar