Sätta upp solpaneler och solfångare

Med solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte för solpaneler och solfångare beror bland annat på vilken typ av hus det gäller och hur din solanläggning är utformad.

Då behöver du inte bygglov

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Då behöver du bygglov

Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Ett undantag är nytt och gäller enbart för solfångare och solcellspaneler. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Kontakta oss för mer information om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad/byggnader som gäller.
  • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelerna placering.
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelerna placering och lutning.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 5 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp solpaneler och solfångare på flerbostadshus så krävs det kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill sätta upp solpaneler och solfångare på ett sätt som är bygglovspliktigt ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Mer information