Solceller och solfångare

Med solceller och solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus.

Behöver jag bygglov för solceller eller solfångare?

Solceller eller solfångare på byggnad

Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikten gäller om byggnadens yttre utseende avsevärt ändras.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Fristående solfångare och solcellspaneler

Fristående solfångare och solcellspaneler kräver normalt inte bygglov. Det gäller både inom område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det gäller även inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden.

Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad. Det beror på höjd och konstruktion. Kontakta bygglovsenheten för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

Fristående solenergianläggning

Solenergianläggningar ska följa detaljplan och områdesbestämmelser. Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov eller anmälan så får den inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Undantag

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade inom detaljplanerat område:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Du kan få information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i stadens bevarandeprogram.

Du kan läsa mer om solceller och solfångare på Boverkets webbplats.

Det kan vara klurigt att avgöra om bygglov krävs eller inte för att sätta upp solceller eller solfångare. Förutsättningarna kan skilja sig åt mellan din fastighet och din grannes fastighet. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Om bygglov krävs för att sätta upp solceller eller solfångare på din byggnad så behöver du tillsammans med ansökan lämna in ritningar. Ritningarna ska visa hur din byggnad kommer att se ut när solpanelerna är på plats. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 6 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus så kan det krävas en kontrollansvarig. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du söker bygglov för att sätta upp solpaneler så ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked
Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.