Solceller och solfångare

Med solceller eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på ditt hus.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov för solceller eller solfångare?

Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikten gäller om byggnadens yttre utseende avsevärt ändras.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Undantag

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • De får inte avvika i färg från eventuella bestämmelser i detaljplanen för färg på takmaterialet.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i stadens bevarandeprogram och i detaljplaner. På rödmarkerade byggnader i bevarandeprogrammen krävs alltid bygglov.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska visa hur din byggnad kommer att se ut när solpanelerna är på plats. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader som solpanelerna ska placeras.
 • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån med solpanelerna på.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.
 • Foto på byggnaden

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Från cirka 1 600 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus så kan det krävas en kontrollansvarig. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du söker bygglov för att sätta upp solpaneler så ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Mer information

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?