K-märkta byggnader

Vissa hus i Helsingborg har ett större kulturhistoriskt värde. Ibland kallas de för k-märkta eller q-märkta. De kan vara extra skyddade. Du som bor i ett skyddat hus behöver ofta ta mer hänsyn när du vill bygga om eller ändra något.

Du kan ta reda på om du bor i ett hus med extra skydd genom att läsa det så kallade bevarandeprogrammet för det område där du bor, eller genom att läsa detaljplanen för området.

Detta får du göra i ett skyddat hus

När du vill bygga om eller på annat sätt ändra en byggnad som är med i ett bevarandeprogram ska du kontakta bygglovsenheten. Även stadsantikvarien kan ge råd och tips om gamla byggtekniker och vilka ändringar som kan vara acceptabla ur en kulturhistorisk synvinkel.

Beroende på vad du vill göra behöver du sedan söka bygglov.

Om du vill renovera en särskilt skyddad byggnad kan även dessa åtgärder vara bygglovspliktiga, något de normalt inte är vid underhållsåtgärder. Det kan du få veta genom att läsa detaljplanen för området.

Byggnadsminnen

Det starkaste skyddet ett hus eller område kan få är att det byggnadsminnesförklaras. Där gäller särskilda regler. I Helsingborg är till exempel Kärnan, Rådhuset, Konserthuset och äldre kyrkor byggnadsminnen.

Tre beteckningar skyddar värdefulla hus

Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med tre beteckningar. Dessa ser du i detaljplanen för området.

q

  • Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras genom skyddsbestämmelser.
  • Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.
  • Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.
  • Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k

  • Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara. Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar.
  • Vad det innebär preciseras genom varsamhetsbestämmelser som står på plankartan.
  • Varsamhetsbestämmelser kan till exempel ange vilken färg en byggnad får ha eller hur fönstren får se ut.

Q

  • Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Det betyder att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas.
  • Ett stort Q säger egentligen inget om hur byggnaden ska tas tillvara och den innebär inget rivningsförbud.
  • Stora Q är alltså inte en ”strängare variant” av lilla q.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.