Klimat och miljö

År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. Det är en del av Helsingborgs stads vision och vi arbetar på olika sätt för att nå dit. På de här sidorna får du information om Helsingborgs arbete med miljö och hållbarhet

Helsingborgs stad arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Grunden i Helsingborgs miljöarbete är stadens klimat- och energiplan och det stadsövergripande Livskvalitetsprogrammet. Styrdokumenten täcker tillsammans in de flesta miljöområden som vi vill jobba mot. De finns också till för att alla ska kunna arbeta aktivt och konsekvent mot samma hållbara mål i utvecklingen av Helsingborgs stad.

Hållbar livsstil

Det finns många medvetna val du kan göra i vardagen för en bättre miljö, till exempel resa hållbart oftare, minska avfallet och spara energi. Läs mer om Hållbar livsstil.