Lokala föreskrifter och bestämmelser

För att skydda människors hälsa och miljön har Helsingborgs stad lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Här kan du läsa vad som gäller för olika aktiviteter och verksamheter i kommunen, och vilka regler som gäller på olika platser.

De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Helsingborgs stad kompletterar bestämmelserna i miljöbalken och andra gällande förordningar. Föreskrifterna antogs i kommunfullmäktige hösten 2016 och gäller från och med 1 januari 2017.

Helsingborgs miljö-och hälsoskyddsföreskrifter (pdf 2,5 MB)

OBS! De kartbilagor som hänvisas till nedan hittar du på sidan 4-7 i föreskrifterna.

Annan toalett än vattentoalett

I områden som är markerade på kartbilaga 1 del A-B måste man anmäla till miljönämnden sex veckor innan man installerar andra toaletter än vattentoaletter.

Djurhållning

Man måste ha tillstånd från miljönämnden för att hålla tupp inom områden med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som är markerade på kartbilaga 2 del A-B.

Tomgångskörning

Man får köra ett fordon med förbränningsmotor på tomgång högst i en minut utomhus.

Detta gäller inte:

a. om trafikförhållanden gjort att man stannar, till exempel i trafikkö. Vid en järnvägsövergång får man dock aldrig köra på tomgång under längre tid än en minut.

b. om tomgångskörningen behövs för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning. Anordningen ska dock vara nödvändig för att fordonet ska kunna användas för vad det är till för.

Spridning av gödsel

Man måste ha tillstånd från miljönämnden för att yrkesmässigt sprida stallgödsel, slam eller annat organiskt gödselmedel. Detta gäller både inom och närmare än 100 meter från områden med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som är markerade på kartbilaga 2 del A-B. Miljönämnden får förena tillståndet med villkor för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa.

Man ska inte söka tillstånd om spridningen redan regleras av annat tillstånd enligt miljöbalken.

Skydd för yt- och grundvattentäkter

För att få sprida stallgödsel, slam eller annat organiskt gödselmedel närmare enskild vattentäkt än 12 meter måste man ha medgivande från den som använder
vattentäkten. Miljönämnden har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat skyddsavstånd.

Man får inte anordna upplag eller anläggning så att ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter riskerar att förorenas.

Om man vill anordna ett upplag för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra kemiska produkter ska man anmäla detta till
miljönämnden sex veckor innan uppläggning sker.

Man ska inte anmäla upplaget om anmälnings- eller tillståndsplikt gäller enligt annan författning eller föreskrifter meddelade med stöd av sådan författning.

Eldning

När man använder eldningsanordningar för fasta bränslen ska man säkerställa att det görs på ett sådant sätt och i sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.

Mer information om eldning och brandskydd

Man får endast använda det bränsle som tillverkaren av eldningsanordningen anger att anordningen är avsedd för. Saknas det anvisningar får man endast elda med torr ved som inte är förorenad. Den som äger en eldningsanordning ska spara dokumentation efter genomförd sotning och underhåll i minst fem år.

Man får under tiden 1 april–30 september inte elda fasta bränslen för uppvärmning och varmvattenproduktion, om inte pannan är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler eller försedd med ackumulatortank. Detta gäller inom områden med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som är markerade på kartbilaga 2 del A-B.

Man får endast under veckorna 16, 17, 40 och 41 elda trädgårdsavfall. I första hand ska man dock kompostera avfallet eller lämna det till återvinning. Detta gäller inom områden med detaljplan eller inom de tätbebyggda områden som är markerade på kartbilaga 2 del A-B.

Om räddningstjänsten under ovanstående veckor utfärdar ett generellt eldningsförbud får miljönämnden tillåta motsvarande eldning under annan tid. Aktuell prognos utfärdas av Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

När man eldar trädgårdsavfall ska man säkerställa att det görs på ett sådant sätt och i sådan omfattning att olägenhet för omgivningen inte uppkommer. Denna miljö- och hälsoskyddsföreskrift om eldningsförbud gäller inte valborgsmässofirande med polistillstånd.

Man måste ha tillstånd från miljönämnden för att bränna halm eller stubb på åkermark inom kommunen.

Miljönämnden får i enskilda fall medge dispens från eldningsbestämmelserna, om det är uppenbart att risk inte föreligger för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och innehålla:

  • De uppgifter som behövs för ärendet
  • De ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan

Straffbestämmelser

Den som bryter mot dess föreskrifter riskerar att få betala böter.

Dispens

Miljönämnden får i enskilda fall ge dispens från bestämmelserna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Avgifter

Miljönämnden får ta ut en avgift för

  • Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens
  • Handläggning av anmälningar
  • Tillsyn

Taxan för prövning och tillsyn antas i kommunfullmäktige.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?