Lokala föreskrifter och bestämmelser

I Helsingborgs stad finns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som gäller alla invånare och verksamheter. Föreskrifterna ska skydda människors hälsa och vår gemensamma miljö. Här kan du läsa regler för olika aktiviteter och verksamheter i kommunen, och vad som gäller inom olika områden.

Kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter kompletterar bestämmelserna i miljöbalken, andra gällande förordningar, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Helsingborgs stad och vattenskyddsföreskrifter för kommunala vattentäkter. Föreskrifterna reviderades i kommunfullmäktige 17 maj 2022 och gäller från och med 1 juli 2022.

Ansök om dispens

Miljönämnden kan i enskilda fall besluta om dispens från föreskrifterna om det är uppenbart att det inte finns risker för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att pröva ansökningar om dispens.

Mer information om avgifter för anmälningar, ansökningar och tillsyn.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?