Avgifter inom bygglov

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta.

Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Kontakta oss på bygglovsenheten om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avvikelser från detaljplanens bestämmelser

Om din ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer i exemplen nedan:

  • 20 procent på bygglovsavgiften
  • 2 200 kronor för grannhörande

Vi hör ägarna till de fastigheter som ligger runt din fastighet och som berörs av det du vill göra.

Bygger du i eller nära fastighetsgräns hör vi också berörda grannar, men ingen avgift för grannhörande tillkommer.

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

I exemplen nedan tillkommer också knappt 300 kronor för kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.