Avgifter bygglov

Stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för hanteringen av ditt ärende. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Du får fakturan efter att beslut har tagits i ditt ärende.

Nedan finns exempel som kan ge dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan.

Kontakta oss på bygglovsenheten för att få mer information om vad som kan påverka avgiften för ditt ärende.

Avvikelser från detaljplanens bestämmelser

Om din ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer i exemplen nedan:

  • 20 procent på bygglovsavgiften
  • 2 300 kronor för grannehörande (om 1-5 grannfastigheter behöver höras)
  • 3 400 kronor för grannehörande (om fler än 5 grannfastigheter behöver höras)

Vi hör ägarna till de fastigheter som ligger runt din fastighet och som berörs av det du vill göra.

Ansökan utanför detaljplanerat område

Avgift för grannehörande tillkommer även vid ansökan om bygglov utanför detaljplanerat område och vid ansökan om förhandsbesked.

Avgift för obligatorisk kungörelse tillkommer

I exemplen nedan tillkommer också knappt 300 kronor för kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?