Kontrollansvarig och byggherre

När du ansöker om bygglov ska du ange byggherrens namn och vem som ska vara kontrollansvarig för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-eller markarbeten. Om du ska bygga om ditt hus så är det alltså du som är byggherre, även om du tar hjälp av ett byggföretag för att utföra själva arbetena. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva anlita en kontrollansvarig för ditt projekt. Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det krävs dock ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Du behöver redan i samband med din ansökan uppge vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt.

Kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Kontrollansvarig ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs, vara med vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad. Den kontrollansvarige som du anlitar ska ha en självständig ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att hen inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.