Så överklagar du stadsbyggnadsnämndens beslut

Här får du information om hur du gör för att överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen.

Du skriver till länsstyrelsen

Du skriver/attesterar brevet till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö.

Du skickar till kommunen

Men du ska skicka överklagandet till stadsbyggnadsnämnden som har fattat beslutet, Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

Det går även bra att mejla överklagandet till bygglovsavdelningen@helsingborg.se.

Stadsbyggnadsnämnden gör en bedömning om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen. Sedan är det länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

I brevet ska det här finnas med:

  • vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du tycker att beslutet ska ändras
  • adress, e-postadress och telefonnummer samt person- eller organisationsnummer
  • eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning
  • om du har ett ombud som företräder dig, ska samma uppgifter lämnas för ombudet och en fullmakt bifogas.

Tid för överklagande

När ett bygglov har beviljats så skickar stadsbyggnadsnämnden ut information om beslutet till grannar och andra berörda, antingen genom att de delges eller genom att de får ett meddelande. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. De som delges har tre veckor på sig att överklaga och de som inte delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.