Så överklagar du stadsbyggnadsnämndens beslut

Vill du som sökande eller som berörd sakägare, till exempel om du är granne till den sökande, överklaga ett beslut enligt Plan- och bygglagen? Här får du information om hur du gör.

Så här gör du om du vill överklaga beslutet

Du skriver till länsstyrelsen

Du skriver/attesterar brevet till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö.

Du skickar till kommunen

Men du ska skicka överklagandet till stadsbyggnadsnämnden som har fattat beslutet, Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg, 251 89 Helsingborg.

Därefter bedömer handläggaren om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen. Sedan är det länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

I brevet ska det här finnas med:

  •  vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du tycker att beslutet ska ändras
  • adress, postadress, e-postadress och telefonnummer samt person- eller organisationsnummer
  • eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning
  • om du har ett ombud som företräder dig, ska samma uppgifter lämnas för denne och en fullmakt bifogas.

Tid för överklagande

När en fastighetsägare får sitt bygglov ska grannar och andra sakägare få reda på det. Det kan ske antingen genom delgivning eller genom ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts där.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.