Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. Vid ansökan om förhandsbesked så gör stadsbyggnadsnämnden en prövning av markens lämplighet och om det går att lösa bland annat vatten och avlopp. Vår översiktsplan är vägledande i bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Du behöver ett positivt förhandsbesked om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet utanför detaljplanerat område.

Information om hur du söker förhandsbesked och/eller vill stycka av en tomt.

Information om att dela en fastighet.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år. När du har fått ett positivt förhandsbesked kan du gå vidare i processen genom att ansöka om bygglov och/eller stycka av tomten. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Frågor?

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.