Dela din fastighet

Har du en fastighet som är lämplig att dela? Då kan du ansöka om avstyckning eller klyvning.

Illustration dela din fastighet (Illustration: David Väcklén)

Avstyckning

Avstyckning är när ett visst markområde skiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det kan till exempel vara om du har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.

Om ditt köp kräver att fastigheten styckas av ska du ansöka om detta inom sex månader från den tidpunkt då köpehandlingen upprättades. Annars blir köpet ogiltigt. Skicka med en giltig köpehandling till din ansökan.

När du har köpt en avstyckad fastighet ska du söka lagfart hos Fastighetsinskrivningen.

Klyvning

Klyvning är när en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet. Vid en klyvning upphör den ursprungliga fastigheten att finnas samtidigt som nya fastigheter bildas.

Du behöver inte söka någon lagfart då äganderätten automatiskt går över till respektive delägare i fastigheten.

Vill du till exempel ändra utformningen av din fastighet eller skapa en rättighet för din fastighet kan du ansöka om en lantmäteriförrättning.

Vi prövar om det är lämpligt att dela fastigheten

I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

Fastigheten ska:

  • stämma överens med den detaljplan som gäller för området. Här hittar du gällande detaljplaner via en karta.
  • fungera för sitt ändamål (till exempel bostad, industri).
  • ha lämplig storlek och utformning.
  • ha tillgång till in- och utfartsväg.
  • kunna kopplas in på en vatten- och avloppsanläggning.

Vill du dela en fastighet för att bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du börja med att  söka förhandsbesked om bygglov.

Så ansöker du om avstyckning och klyvning

Avstyckning och klyvning är en lantmäteriförrättning. Här får du praktisk information om hur du ansöker om lantmäteriförrättning och vilken typ av blankett eller e-tjänst du ska använda beroende på vad du vill göra:

Så ansöker du om lantmäteriförrättning

Så lång tid tar det

Ett förrättningsärende tar cirka sex månader att utföra.

Så mycket kostar en avstyckning eller klyvning

En avstyckning eller klyvning är en lantmäteriförrättning och kostnaden för en sådan beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Se information om priser för lantmäteriförrättningar

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?