Priser för lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning beror på ärendets omfattning och vilken typ av förrättning det handlar om. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Grundbelopp

När du söker en lantmäteriförrättning utgår alltid en fast del i form av ett grundbelopp på 3 600 kronor. Grundbeloppet täcker arbetet med ärendemottagning, fakturering och uppdatering av fastighetsregistret. Om ärendet berör 3-5 fastigheter är grundbeloppet 6 200 kronor och om 6 eller fler fastigheter berörs är grundbeloppet 9 000 kr.

Om du inte har valt fast pris så utgår för övrig del av handläggningen timtaxa enligt nästa stycke.

Timpris

För förrättningar där vi tar betalt efter hur mycket tid vi lägger ned gäller dessa priser utöver grundbeloppet:

  • Förrättningslantmätare: 1 700 kronor per timme
  • Kart- och mätningsingenjör 1 500 kronor per timme

Om vi behöver arbeta på en kväll eller helg så kommer vi överens om detta med dig. Då kostar det extra.

Inställd eller avvisad förrättning

Det förekommer ibland att en sökt förrättning inte kan genomföras. Då tar vi betalt för det arbete som redan är utfört, dock alltid minst ett grundbelopp.

Betalning

När vi avslutar förrättningen skickar vi en räkning till dig. Denna ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. I vissa större ärenden kan vi komma att delfakturera din förrättning. Alla förrättningstjänster är momsfria.