Priser

Här kan du se vad olika lantmäteriuppdrag och förrättningar kostar.

Uppdrag, till exempel gränsutvisning och fastighetsutredning

Exempel på lantmäteriuppdrag är bland annat fastighetsutredningar och gränsutvisningar. Kostnaden baseras på hur lång tid arbetet tar. Timpriset är 1 162,50 kronor inklusive moms. När vi har avslutat uppdraget skickar vi en räkning till dig som du ska betala inom 30 dagar.

Lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning beror på ärendets omfattning och vilken typ av förrättning det handlar om. Ärendet blir enklare att handlägga om du som sakägare ser till att alla handlingar som ansökan, kontrakt och avtal är i ordning. När du får bekräftelse på din ansökan kan du oftast välja att betala ett fast pris eller efter arbetad tid.

Grundbelopp

När du söker en lantmäteriförrättning utgår alltid en fast del i form av ett grundbelopp på 3 400 kronor. Grundbeloppet täcker arbetet med ärendemottagning, fakturering och uppdatering av fastighetsregistret. Om ärendet berör 3-5 fastigheter är grundbeloppet 5 800 kronor och om 6 eller fler fastigheter berörs är grundbeloppet 8 400 kr.

Om du inte har valt fast pris så utgår för övrig del av handläggningen timtaxa enligt nästa stycke.

Timpris

För förrättningar där vi tar betalt efter hur mycket tid vi lägger ned gäller dessa priser utöver grundbeloppet:

  • Förrättningslantmätare: 1 550 kronor per timme
  • Biträdande handläggare: 1 150 kronor per timme

Om vi behöver arbeta på en kväll eller helg så kommer vi överens om detta med dig. Då kostar det extra.

Inställd eller avvisad förrättning

Det förekommer ibland att en sökt förrättning inte kan genomföras. Då tar vi betalt för det arbete som redan är utfört, dock alltid minst ett grundbelopp.

Betalning

När vi avslutar förrättningen skickar vi en räkning till dig. Denna ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. I vissa större ärenden kan vi komma att delfakturera din förrättning. Alla förrättningstjänster är momsfria.