2,8 miljoner till arbetsmarknaden för att hantera de långsiktiga effekter av corona

Helsingborg har under våren förstärkt den verksamhet som staden har för att möta unga arbetslösa, oftast med hjälp av de särskilda statliga stöd som lanserats under pandemin. Det finns ett stort behov av att fortsatt komplettera statens satsningar mot arbetslösheten med lokala insatser för att mildra corona-effekterna i Helsingborg.

– Följderna av corona har gett kraftig påverkan på stora delar av näringslivet vilket lett till att varsel och arbetslöshet skjutit i höjden. Unga har hittills drabbats särskilt hårt och lärdomar från tidigare lågkonjunkturer visar att de grupper som har minst erfarenhet och utbildning också är de som i störst utsträckning riskerar fortsatt arbetslöshet när konjunkturen vänder. Därför väljer vi att gå fram med ett åtgärdspaket med 2,8 miljoner kronor, säger Richard Lundberg (M), arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborg.

Antalet vuxenutbildningsplatser har utökats liksom sommarpraktikplatser och en särskild digital och fysisk arena, Ung Helsingborg, har etablerats där Arbetsförmedlingen, skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen gemensamt möter de unga som har behov av samverkande insatser.

– För att unga ska vara bättre rustade när konjunkturen vänder behöver tiden i arbetslöshet användas för att skaffa erfarenheter och utbildning vilket särskilt gäller för dem som inte har avslutad gymnasieutbildning, säger Mikael Andersson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.

Följande åtgärder föreslås genomföras under hösten 2020

Fokus kompetensförsörjning och minskad arbetslöshet: Ökad kapacitet att möta unga som drabbats av arbetslöshet

– På grund av en fortsatt ökning av ungdomsarbetslösheten i kombination med att Arbetsförmedlingen har begränsat med resurser krävs resursförstärkning av plattformen Ung Helsingborg. Det finns också ett behov av att hitta andra sätt att nå ungdomar som inte initialt på egen hand tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen, säger Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborg.

Fokus kortare ungdomsanställningar i kombination med arbets- och studieförberedande insatser

Sommarpraktiksatsningen har lett till att arbetsmarknadsförvaltningen sett många nya möjligheter till praktikanställningar för unga i den kommunala verksamheten. Som en del av de statliga pandemisatsningarna ger nu Arbetsförmedlingen kommuner möjlighet att göra liknande satsningar med anställningar upp till tre månader för unga under hösten 2020. Den satsningen skulle kunna skalas upp och kompletteras med arbetsförberedande insatser.

Fokus kompetensomställning och minskad arbetslöshet

Bidra till att stärka kompetens hos tidigare timanställda, varslade/deltidspermitterade medarbetare i utsatta branscher för stärkt konkurrenskraft

I samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer ska riktade utbildningsinsatser genomföras för den personal som inte längre kan erbjudas anställning i den drabbade branschen i fråga.

Summa resursbehov för hela åtgärdspaketet: 2,8 miljoner kronor