Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Nedan hittar du vanliga frågor och svar.

Årskurs 7-9 startar vårterminen med fjärr- och distansundervisning

Från onsdag 13 januari till och med 24 januari övergår elever i årskurs 7-9 inom Helsingborgs stads skolor till fjärr- och distansundervisning. Detta efter att Smittskydd Skåne bedömt det som en lämplig åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19. Varje skola informerar sina elever om viktig information.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasiet övergår till fjärr- och distansundervisning från och med 7 december

Från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasiet övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Varje skola informerar sina elever om viktig information.

Så här hanterar Helsingborgs stads skolor konstaterade fall av covid-19

Vid konstaterade fall av covid-19 följer Helsingborgs stads kommunala skolor de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger. Detta innebär att Smittskydd Skåne beslutar vilka elever, vårdnadshavare och medarbetare som är i behov av att veta om elever och personal har utsatts för en eventuell smitta. De som har fått information om att de kan ha varit utsatta för smitta bör stanna hemma vid minsta symtom och testa sig för covid-19.

Om det förekommer flera fall på en enskild skola är det smittskyddsläkaren tillsammans med utbildningsdirektören som beslutar hur skolan ska hantera situationen. Enskild rektor kan inte besluta om en skola ska stänga eller ha distansundervisning på grund av flera fall av covid-19.

Frågor och svar om Helsingborgs stads skolors verksamhet

Årskurs 7-9 övergår till fjärr- och distansundervisning under perioden 13 januari till och med 24 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasiet övergår till fjärr- och distansundervisning från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021.

Varje skola informerar sina elever om viktig information.

Elever i gymnasiesärskolan är välkomna till skollokalerna som vanligt.
Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Grundskoleelever i årskurs F-6 välkomna till skollokalerna som vanligt. Även förskolorna har öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Respektive skola informerar sina elever om viktig information.

Beslutet för fjärr- och distansundervisning gäller från terminsstart 13 januari till och med 24 januari 2021.

Våra barn har rätt till sin skolgång och det krävs beslut från regering, myndigheter eller smittskydd för att stänga en grundskola. Något sådant beslut finns inte idag.

Vid fjärrundervisning deltar eleven på schemalagda lektioner via digitala hjälpmedel. Vid distansundervisning är det inte nödvändigt att följa schemat. Eleven har ett antal uppgifter att utföra på annan plats än i skolans lokaler. Avstämningar med pedagogen sker efter överenskommelse. Varje skola utformar fjärr- och distansundervisningen utifrån sina lokala förutsättningar

Det finns möjligheter till lunch. Prata med skolan om vad som gäller hos dem.

Prata med ditt barns mentor som kan hitta en fungerande lösning för just ditt barn.

Om någon i familjen eller hushållskontakt har fått bekräftat att de har covid-19 betraktas resten av hushållet som ett misstänkt fall av sjukdomen och därför gäller särskilda förhållningsregler.

Detta gäller för gymnasielever som bor i hushåll där någon har covid-19:

 • Gå inte till skolan, distansundervisning går däremot bra.
 • Delta inte i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra, till exempel idrottsträning.
 • Följ särskilda hygienrutiner och var noggrann med den egna handhygienen: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården ska du berätta att du är hushållskontakt till en person med covid-19.
 • Använd inte kollektivtrafik och träffa inte andra människor utanför hushållet.
 • Håll avstånd om du är utomhus.
 • Det är tillåtet att göra nödvändiga inköp såsom i mataffären och apoteket.

Detta gäller för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiesärskola och som bor i hushåll där någon har covid-19:

 • Gå inte till skolan. Detta gäller även symptomfria barn.
  Om en vårdnadshavare eller någon annan i hushållet väntar på provsvar får barnet lov att vara i förskola, skola och fritidshem under den tid som det tar att få ett resultat, men den vårdnadshavare som har symptom och väntar på provsvar ska stanna hemma och undvika nära kontakter med andra.
 • Undvik aktiviteter utanför förskola och skola.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att barn i det egna hushållet följer särskilda hygienrutiner och är noggranna med den egna handhygienen: tvätta händerna samt hosta och nys i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Vid kontakt med hälso- och sjukvården ansvarar vårdnadshavaren för att informera om att barnet är hushållskontakt till en person med covid-19.

Tänk på detta:

 • Hushållskontakt till person med bekräftad covid-19 måste följa förhållningsreglerna i minst 7 dagar från det att personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Gymnasieelever bör ta ett PCR-prov 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, även om de känner sig friska, och invänta svaret innan de går tillbaka till skolan. Instruktioner om testet och hur det går till får berörda personer via telefon.
 • Gymnasieeleven kan återgå till skolan efter 7 dagar om provsvaret är negativt och hen är symptomfri.
 • Hela hushållet bör avstå från fritidsaktiviteter och träffa så få personer som möjligt under 14 dagar efter det att den smittade personen blev provtagen.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar nedan symptom så ska hen stanna hemma. Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och nedan är de symptom som främst har blivit rapporterade i samband med covid-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Barnet kan uppvisa ett eller flera symptom. Det är även ganska vanligt att den som är sjuk tappar lukt- och smaksinnet i samband med infektionen. Även diarré har rapporterats som symptom. Du kan inte enbart på symptomen avgöra om det är covid-19 eller en annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Detta gäller om ditt barn har snabbt övergående symtom som varar mindre än 24 timmar
Om ditt barn har symtom kortare tid än 24 timmar ska hen stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Detta för att vara säker på att barnet är friskt. Barnet behöver inte lämna ett covid-test.

Detta gäller om ditt barn inte har testats för covid-19 och har symptom i mer än 24 timmar
Barn som har symtom i mer än 24 timmar ska följa samma rekommendationer som om hen har covid-19 och stanna hemma tills alla punkter nedan stämmer:

 • Barnet mår tydligt bättre.
 • Barnet har varit feberfritt i två dygn.
 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar nedan symptom så ska hen stanna hemma. Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och nedan är de symptom som främst har blivit rapporterade i samband med covid-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Barnet kan uppvisa ett eller flera symptom. Det är även ganska vanligt att den som är sjuk tappar lukt- och smaksinnet i samband med infektionen. Även diarré har rapporterats som symptom. Du kan inte enbart på symptomen avgöra om det är covid-19 eller en annan infektion. För det krävs ett test som analyserats i laboratorium.

Barn som går i förskolan (ålder 1-6 år) ska stanna hemma när de är sjuka, utan testning. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symptom och vara symptomfri i minst två dygn innan hen är tillbaka i förskolan. När det har gått 7 dagar efter insjuknandet kan barnet återgå till förskolan trots kvarvarande milda symptom. Att barnet snuvar och hostar efter en förkylning är inte ovanligt och för vissa barn kan detta kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Ibland har barn i denna ålder även lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver de inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att de har varit ute, det vill säga besvär som snabbt går över. Därför bör personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan de skickar hem barnet.

Om barnet åter börjar visa symtom efter att ha varit symtomfri kan det vara ett tecken på en ny infektion och barnet ska då stanna hemma.

Ovan gäller när barnet inte har tagit prov för covid-19. Barn i förskoleåldern behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att de behöver det.

Personer som tidigare har haft konstaterad covid-19 och ett positivt PCR-prov taget från mun och svalg eller påvisade antikroppar analyserade på laboratorium inom det senaste halvåret, kan gå till skola eller jobb. Var ändå uppmärksam på symtom och stanna hemma vid sjukdom tills dess att du eller ditt barn är helt frisk igen.

Övriga i hushållet som inte har haft konstaterad covid ska följa rekommendationerna  för hushållsnära kontakter och stanna hemma 7 dagar räknat från provtagningsdatumet.

Tänk på att om du har tagit ditt antikroppstest via ett så kallat snabbtest räknas det inte som lika säkert och du bör då följa samma rekommendationer som de andra i hushållet.

Ja, föräldrar och vårdnadshavare måste fortfarande betala föräldraavgiften för förskola. Du betalar för barnets plats i förskolan och inte för den tid som barnet är i verksamheten.
Som tillfälligt undantag på grund av rådande läge, förlorar barnet inte sin plats om hen inte är i förskolan.

Läs mer om avgifter för plats i förskola

Det finns ingen möjlighet att pausa din plats på fritids, däremot så finns det ingen kö för fritidshemmen. Du kan därmed säga upp din fritidshemsplats med en månads uppsägningstid och senare anmäla behov och få tillbaka platsen direkt när du vill ha tillbaka den.

Fritidsavgiften avser platsen ditt barn har på fritids, inte för den tid som barnet är på plats. Avgiften regleras i kommunallagen, och som kommun har vi därför inte möjlighet att skapa särskilda regler kring den på grund av covid-19.