Starkt resultat ger trygghet i ansträngd omvärldsekonomi

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stad redovisar ett starkt resultat för 2023 vilket rustar staden för en omvärld med hög inflation, höga räntor och ökade pensionskostnader. Bakom det starka resultatet ligger bättre skatteintäkter än budgeterat, intäkter från mark- och exploateringsverksamheten samt positiva budgetavvikelser för nämnderna.

Ekonomidirektör Marcus Nilsson
Ekonomidirektör Marcus Nilsson

Press på stadens ekonomi

— Den höga inflationen, högre räntor och ökade pensionskostnader sätter press på stadens ekonomi. Inflationen urholkar skatteintäkternas värde och intäkterna väntas dessutom öka långsammare än den takt vi sett tidigare. Därtill kommer lägre sysselsättning och ökad arbetslöshet som kan påverka skatteintäkterna negativt. Det gör att stadens arbete med effektiviseringar och innovation är avgörande för hur den framtida välfärden ska kunna finansieras, säger stadens ekonomidirektör Marcus Nilsson.

Därför har staden ett positivt resultat

—God ekonomi är grunden för att långsiktigt kunna hålla hög kvalitet i välfärden, vilket också kräver stora investeringar. Med ett starkt resultat kan vi undvika stora lån och räntekostnader när vi investerar i framtidens välfärd. Under innevarande år förväntas landets kommuner och regioner utmanas exceptionellt, det är därför positivt att trots ekonomiskt kärvare tider kunna bibehålla stadens goda ekonomi, säger Christian Orsing (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Resultatet för 2023 uppgår till 843 miljoner kronor. Det är mindre än förra året (1 079 miljoner) men 649 miljoner kronor bättre än budget. Förklaringen är främst bättre skatteintäkter än budgeterat, 214 miljoner, detta tack vare starka skatteavräkningar för både år 2022 och 2023 utifrån en god sysselsättning.

En annan förklaring till överskottet är intäkter från mark- och exploateringsverksamheten med en positiv budgetavvikelse på totalt 115 miljoner.

Till det goda resultatet bidrar också stadens nämnder som tillsammans redovisar en total positiv budgetavvikelse på 111 miljoner kronor. Arbetsmarknadsnämndens positiva budgetavvikelse uppgår till närmare 71 miljoner och kan främst förklaras av att färre personer varit i behov av ekonomiskt bistånd. Fastighetsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 27 miljoner kronor bland annat till följd av lägre elpris och utbetalat elstöd. Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 22 miljoner, främst hänförlig till att volymerna inom främst hemvården inte ökat i takt med den demografiska utvecklingen samt försenad uppstart av några verksamheter. Socialnämndens underskott kunde begränsas till cirka 21 miljoner kronor.

Ur balanskravssynpunkt redovisar staden ett utfall på 843 miljoner (918), vilket väl infriar lagstiftningens krav på en god ekonomisk hushållning.

— Det starka resultatet bidrar till finansieringen av stadens investeringar men i den lågkonjunktur som råder kan vi inte räkna med lika god skatteintäktsutveckling eller överskott i stadens nämnder, säger stadens ekonomidirektör Marcus Nilsson.

Exempel på investeringar

Årets nettoinvesteringar inklusive VA-investeringar uppgår till 1 279 (1 150) miljoner kronor. Cirka 84 procent av årets investeringar hänför sig till stadens skattefinansierade verksamhet och cirka 16 procent hänför sig till investeringar i anläggningar inom VA-verksamheten. Stadens investeringar inom skattefinansierad verksamhet på 1 075 (1029) miljoner är 330 miljoner kronor lägre än budgeterat. Den största investeringsutgiften under året på ett enskilt projekt är 72 miljoner i ett nytt äldreboende i Rydebäck som färdigställdes under hösten till en total utgift på 158 miljoner kronor. Uppgraderad värme- och ventilationsanläggning på Olympiaskolan och ersättning av Dalhem Västra förskola är exempel på större investeringar inom skolområdet. Bland övriga större investeringar återfinns den stora ombyggnaden av Sofiero slott och ombyggnaden av Maria stationsgata.

Om bokslutet

Stadens och koncernens bokslut och verksamhet kommer att redovisas i stadens årsredovisning för 2023. Kommunfullmäktige kommer att behandla denna vid ordinarie möte den 16 april.

Mer information

Här kan du jämföra med det ekonomiska resultatet för 2022. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.