Att börja i anpassad skola

Innan en elev kan börja i anpassad skola måste hemkommunen (den kommun där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till den anpassade skolans målgrupp.

För att tillhöra den anpassade skolans målgrupp krävs två saker:

  1. Eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
  2. Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav

Den anpassade skolans mottagningsteam är ett stöd

I Helsingborgs stad finns Mottagningsteamet för anpassad skola som stöd till vårdnadshavare och förskola/skola.

Teamets uppdrag är att:

  • informera föräldrar och skola om anpassad skola och om hur ansökan går till
  • kvalitetsgranska utredningar inför mottagande i anpassad skola
  • säkerställa att mottagna elever följs upp

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller i grundskolan eller från eleven själv.

Det är först när elevens vårdnadshavare gör en skriftlig ansökan, som den anpassade skolans mottagningsteam inleder en utredning för att fastställa elevens rätt att bli mottagen i anpassad skola.

Vad innehåller utredningen?

Utredningen kan göras när eleven går i förskoleklass eller grundskolan. En utredning består av fyra olika bedömningar:

  1. Den pedagogiska bedömningen
  2. Den psykologiska bedömningen
  3. Den medicinska bedömningen
  4. Den sociala bedömningen

Det är rektor förskola/skola som ansvarar för att alla bedömningar finns med så att utredningen ger en så bra beskrivning som möjligt av barnet/eleven.

Har eleven rätt till anpassad skola?

Det är först när alla bedömningar är klara och det finns en fullständig utredning som hemkommunen kan fatta beslut om eleven har rätt till anpassad skola.

Rätt att tacka ja eller nej

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i anpassad skola måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en av dem tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i anpassad skola. Vårdnadshavarna ska ge hemkommunen sitt svar skriftligt.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till ett mottagande i anpassad skola. Det kan vårdnadshavarna göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i anpassad skola. I sådana fall ska eleven gå i grundskolan och skolan ska se till att eleven får det stöd som han eller hon behöver.

Läs mer om anpassad skola på Skolverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.