Ansök/Säg upp förskoleplats

Du som förälder eller vårdnadshavare har rätt att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Helsingborgs kommun. När du gör din ansökan rangordnar du ett antal förskolor där du kan tänka dig att ha ditt barn.

Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats fyra månader innan du behöver platsen till ditt barn. Barn som börjar förskolan ska vara minst ett år gamla. Oavsett när du gör din anmälan får du ett ködatum tidigast 4 månader innan barnets startdatum på förskolan. Garantin gäller för de barn som har Helsingborg som hemkommun.

Ansök här

Gör din ansökan direkt i vår e-tjänst

Gör din ansökan på en blankett i vår e-tjänst

Ansök om förskoleplats

Du som förälder eller vårdnadshavare har rätt att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Helsingborgs kommun. När du gör din ansökan rangordnar du ett antal förskolor där du kan tänka dig att ha ditt barn.

Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats fyra månader innan du behöver platsen till ditt barn. Barn som börjar förskolan ska vara minst ett år gamla.  Oavsett när du gör din anmälan får du ett ködatum tidigast 4 månader innan barnets startdatum på förskolan.

Vad är ködatum?

Ködatum är det datum då din anmälan om behov av plats kommit in och registrerats hos skol- och fritidsförvaltningen. Du kan få ett ködatum tidigast 4 månader innan du önskar att ditt barn börjar i verksamheten. I anmälan anger du önskat startdatum för ditt barn.

Vad händer om jag ändrar något i min kö?

Vill man lägga till eller ändra något i sin anmälan beror eventuellt nytt ködatum på när denna ändring görs. Sker det mer än 4 månader innan start blir ködatum samma som tidigare. Görs ändringen senare blir ködatum dagens datum, men endast på de enheter som ändras eller läggs till. Det ursprungliga ködatum blir kvar på de befintliga enheterna.
Vill man ändra startdatum ändras ködatum i de fall när ändringen görs senare än 4 månader innan start. Görs ändringen tidigare blir det samma ködatum. Om man vill ändra till ett senare startdatum ändras ködatum till 4 månader innan den nya startdagen, detta gäller alla önskade enheter.

Ändra startdatum

Om du vill ändra ditt barns startdatum på förskolan kan du göra det ända tills du har fått ett placeringserbjudande från Helsingborgs stad. Det kan påverka ditt ködatum. Om du vill ändra startdatum, kontakta Kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 eller e-post kontaktcenter@helsingborg.se.

Lägga till fler alternativ på förskolor

Om du vill ändra eller lägga till förskolor i din anmälan blir det ett nytt ködatum för det val du lägger till/ändrar. Övriga alternativ behåller det första ködatumet.

Syskonförtur

Ett syskon har förtur till en ledig plats om du anmält behov av plats minst 4 månader före önskat startdatum. Görs anmälan senare än 4 månader innan start gäller inte någon förtur.  Syskonet måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förturen ska gälla. Om det finns fler syskon i kön än vad det finns lediga platser får barnet med äldst ködatum plats först. Har flera barn samma ködatum, får det äldsta barnet plats först.

Platsgarantin

Om ditt barn är i åldern 1-5 år och du har anmält behov av plats senast 4 månader innan du vill att ditt barn ska starta i verksamheten är du garanterad en plats i någon av Helsingborgs stads förskoleverksamheter. Om det inte finns plats på någon av de alternativ du önskat har en förskolechef i ditt boendeområde ansvar att erbjuda en plats till ditt barn på en av stadens förskolor, så nära barnets hem som möjligt. Garantin gäller för de barn som har Helsingborg som hemkommun.

Vid placering – börja inom 2 veckor från startdatum

När du blivit erbjuden en plats till ditt barn måste ditt barn börjat i verksamheten senast 2 veckor efter accepterat startdatum annars avslutas platsen.

Ej använd plats

Om ditt barn inte är på förskolan eller använder sin plats under mer än 3 månaders tid avslutas platsen automatiskt.

Erbjuden plats

När du har fått en plats för ditt barn får du ett mejl eller brev där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. 

Tacka ja eller nej till erbjuden plats direkt i vår e-tjänst
(Logga in med e-legitimation)

Om du tackar ja till ditt förstahandsval står ditt barn inte längre i kö till dina övriga alternativ. Om du tackar ja till ett av dina övriga val står ditt barn kvar i kön till dina högre rankade val. Du behåller ditt ködatum för de valen, men platsgarantin gäller inte längre.

Om du tackar nej till ett erbjudande gäller inte platsgarantin längre.

Om du tackar nej till ditt förstahandsval så stryks du från samtliga alternativ. Du får då göra en ny ansökan om du vill ha en plats vid senare tillfälle.

Om du tackar nej till en förskola som inte är ditt förstahandsval så stryks det valet samt lägre rankade val.

Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomsten ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Här kan du lämna inkomstuppgift direkt i vår e-tjänst
(Logga in med e-legitimation)

Här kan du lämna inkomstuppgift via blankett (PDF)

Lämna in ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnet ska vara på förskolan.

Här kan du lägga in och ändra ditt barns tider direkt i vår e-tjänst
(Logga in med e-legitimation)

Här kan du ange ditt barns tider via blankett (PDF)

Förändringar i inkomst och tider/schema ska anmälas till skol- och fritidsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller via blankett.

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats (exempelvis om du ska flytta från staden) ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till skol- och fritidsförvaltningen. Du betalar för platsen även under uppsägningstiden.

Om du som förälder har semester eller av någon annan anledning inte nyttjar platsen till ditt barn får du behålla den i högst 3 månader. Efter det sägs din plats upp automatiskt. Du betalar även under den tid du inte nyttjar platsen.

Om du har ett barn som fyller sex år innevarande år får du en påminnelse i april om att säga upp platsen. Ditt barn kan vara kvar på förskolan till och med 31 juli. Behöver ni inte ha kvar platsen så länge, går det bra att säga upp den tidigare via vår e-tjänst eller skriftligt med blankett. Uppsägningstiden är 1 månad. Behöver ni använda platsen på förskolan till den 31 juli behöver ni inte säga upp den.

Här kan du säga upp plats direkt i vår e-tjänst
(Logga in med e-legitimation)

Uppsägning av förskoleplats via blankett (PDF)

Behöver ni  barnomsorg när barnet har börjat förskoleklass är det fritidshem, fritids, som gäller. Efter skolstarten kan barnet vid behov vara där före eller efter skoldagens slut.

Läs mer om fritidshem/fritids.

Byta förskola

Om du vill byta förskola gör du en anmälan till den/de förskolor som du vill byta till. Ditt barn skrivs in i kön och kommer att erbjudas plats när det finns en ledig, enligt de turordningsregler som gäller. Att du redan har en plats innebär inte att du har förtur.

Här kan du anmäla byte av förskola direkt i vår e-tjänst

Här kan du anmäla byte av förskola via blankett (PDF)

Principer för plats

Läs mer om principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi. (Pdf 164 kB)