Att börja i särskolan

Innan en elev kan börja i särskolan måste hemkommunen (den kommun där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till sär­skolans målgrupp.

För att tillhöra särskolans målgrupp krävs två saker:

  1. Eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
  2. Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav

Särskolans mottagningsteam är ett stöd

I Helsingborgs stad finns särskolans mottagningsteam som stöd till vårdnadshavare och förskola/skola.

Teamets uppdrag är att:

  • informera föräldrar och skola om särskolan och om hur ansökan går till
  • kvalitetsgranska utredningar inför mottagande i särskolan
  • säkerställa att mottagna elever följs upp

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller i grundskolan eller från eleven själv.

Det är först när elevens vårdnadshavare gör en skriftlig ansökan, som särskolans mottagningsteam inleder en utredning för att fastställa elevens rätt att bli mottagen i särskolan.

Vad innehåller utredningen?

Utredningen kan göras när eleven går i förskoleklass eller grundskolan. En utredning består av fyra olika bedömningar:

  1. Den pedagogiska bedömningen
  2. Den psykologiska bedömningen
  3. Den medicinska bedömningen
  4. Den sociala bedömningen

Det är rektor förskola/skola som ansvarar för att alla bedömningar finns med så att utredningen ger en så bra beskrivning som möjligt av barnet/eleven.

Har eleven rätt till särskola?

Det är först när alla bedömningar är klara och det finns en fullständig utredning som hemkommunen kan fatta beslut om eleven har rätt till särskola.

Rätt att tacka ja eller nej

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i särskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en av dem tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i särskolan. Vårdnadshavarna ska ge hemkommunen sitt svar skriftligt.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till ett mottagande i särskolan. Det kan vårdnadshavarna göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i särskolan. I sådana fall ska eleven gå i grundskolan och skolan ska se till att eleven får det stöd som han eller hon behöver.

Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?