Vi bygger om på Fågelsångsgatan och Norra Storgatan

Under hösten 2021 och våren 2022 bygger vi om och förbättrar Fågelsångsgatan och Norra Storgatan. Vi bygger om för att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess historiska karaktär.

Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Vi behåller parkeringsplatserna utmed gatan i den mån det går. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. Går arbetet som planerat är vi klara våren 2022.

Arbetet är preliminärt uppdelat i två olika etapper.

 • Etapp 1, Fågelsångsgatan. Arbetet påbörjas i slutet av september 2021 och det startar vid S:t Jörgens plats och fortsätter mot Norra Storgatan fram till årsskiftet.
 • Etapp, Norra Storgatan. Denna strecka beräknas pågå från början av 2022 till våren 2022.

Det här gör vi

 • Vi skapar en cykelgata där cyklister har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 40 till 30.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Förbättrar belysningen, bland annat med historiska lyktstolpar.
 • För in mer grönska i stadsrummet med klätterrosor.
 • Sätter ut farthinder för lägre hastighet och säkrare trafik.
 • Vi gör gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Bygger en upphöjd korsning vid Långvinkelsgatan.
 • Återanvänder material som plattor, klinker och kantsten där det går.
 • Renoverar ljusbrunnar och byter ut ljusgaller.
 • Vi behåller parkeringsplatserna utmed gatan i så stor utsträckning som möjligt.
 • Vi inför reglering med förbud mot motorfordonstrafik nattetid, 22-06. Regleringen är ett led i stadens samarbete med polisen som ser ett behov av att kunna begränsa körandet i området under nätterna.

Så påverkas du

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet och via alternativa vägar.
 • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
 • Vatten och avlopp påverkas inte.
 • Går allt som planerat är vi klara våren 2022.

Vad innebär en cykelgata?

Cykelgata är en relativt ny typ av gata som används för att främja cykling i täta gatumiljöer. Cykelgator passar där det inte finns utrymme för att bygga separerade cykelbanor. Syftet är att förbättra framkomligheten och underlätta för cyklisterna genom att låta dem ta plats i gaturummet. På cykelgatan är det tillåtet för bilar att köra, men på cyklisternas villkor.

På en cykelgata gäller följande:

 • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
 • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
 • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
 • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke

Läs gärna mer om cykelgata på transportstyrelsen.se.

På sikt bygger vi om hela Fågelsångsstråket

Fågelsångsstråket sträcker sig från St. Jörgens plats i norr till Trädgårdsgatan i söder. Stråket består av Fågelsångsgatan, Norra Storgatan och Södra Storgatan. På sikt planerar vi att bygga om hela Fågelsångsstråket och vi börjar med den norra delen. Syftet med ombyggnaden är att skapa bättre förutsättningar för cyklister, säkrare trafik, bredare trottoarer, få in mer grönska, öppna upp för uteserveringar och skapa platser där människor trivs och vill vara.

Karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?