Satsning på trygghet och belysning längs viktigt stråk i city

Som en del i arbetet för ett tryggare city arbetar Helsingborgs stad för att Musikparken bakom Konsul Perssons villa ska upplevas tryggare. Efter att bland annat sett över och gallrat bland buskagen och genomfört ett konstprojekt planerar vi att under våren 2019 förbättra belysningen i parken.

Stråket upp mot landborgen genom parken bakom Konsul Perssons villa är en viktig koppling för gående och cyklister, både mellan norr och söder och mellan stadens östra delar och centrum. I de trygghetsvandringar som vi genomfört i området har det framgått att passagen genom parkområdet upplevs som mörk och otrygg.

För att förbättra trygghetsupplevelsen har vi tidigare i år

  • sett över grönskan och gallrat bland buskagen längs gångvägen för att öppna upp och skapa bättre överblick
  • genomfört ett konstprojekt med sociala installationer, som färgglada och positiva konstverk på de stridsvagnshinder som finns i parken.

Förbättring av befintlig belysning

Den befintliga belysningen i parken är både otillräcklig och bländande, vilket förstärker kontrasten till parkens mörka delar. En viktig del i arbetet med att skapa ett tryggare Helsingborg är därför att förbättra belysningen längs stråket.

– Det är ett fint parkstråk som upplevs som osäkert när det är mörkt. Med ny bättre belysning tror jag vi får fler att upptäcka och använda stråket, säger Sara Schlyter, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra belysningen i parken planerar vi att under våren 2019 att

  • byta ut stolpbelysningen längs gångvägen till armaturer med bättre ljusbild. Vi kompletterar också med fler stolpar.
  • belysa utvalda större träd, stenar och vattnet i bäcken. Det ger en vidgad rumsupplevelse som skapar överblick och en ökad trygghetskänsla och motverkar upplevelsen av att stråket är som en tunnel genom den mörka parken.