Bättre belysning i Musikparken bakom Konsul Perssons villa

Som en del i arbetet för ett tryggare city arbetar Helsingborgs stad för att Musikparken bakom Konsul Perssons villa ska upplevas tryggare. Från mitten av mars 2019 till slutet av maj förbättrar vi belysningen längs gångstråket bakom villan och parken.

Stråket upp mot landborgen genom parken bakom Konsul Perssons villa är en viktig koppling för gående och cyklister, både mellan norr och söder och mellan stadens östra delar och centrum. I de trygghetsvandringar som vi genomfört i området har det framgått att passagen genom parkområdet upplevs som mörk och otrygg.

Den befintliga belysningen i parken är både otillräcklig och bländande, vilket förstärker kontrasten till parkens mörka delar. En viktig del i arbetet med att skapa ett tryggare Helsingborg är därför att förbättra belysningen längs stråket.

Det här gör vi nu

För att förbättra belysningen i parken byter vi ut stolpbelysningen längs gångvägen till armaturer med bättre ljusbild. Vi kompletterar också med fler stolpar. (Se även kartan nedan.)

Vi belyser också utvalda större träd, stenar och vattnet i bäcken. Det ger en vidgad rumsupplevelse som skapar överblick och en ökad trygghetskänsla och motverkar upplevelsen av att stråket är som en tunnel genom den mörka parken.

Så påverkas du

Arbetet pågår från mitten av mars 2019 till slutet av maj.

Gångbanan är avstängd under dagtid 07.00-17.00 när arbetet pågår. Du behöver därför välja alternativa gångvägar, till exempel vid orange streckad markering på kartan nedan.

Flygfoto över parken vid Konsul Perssons villa med gångväg som får ny belysning samt alternativ väg under arbetetSe större karta

Det här har vi gjort tidigare

För att förbättra trygghetsupplevelsen har vi tidigare sett över grönskan och gallrat bland buskagen längs gångvägen för att öppna upp och skapa bättre överblick.

Vi har också genomfört ett konstprojekt med sociala installationer, som färgglada och positiva konstverk på de stridsvagnshinder som finns i parken.