Vi bygger om delar av Drottninggatan

Från mitten av augusti 2022 till slutet av 2023 bygger vi om Drottninggatan mellan Margaretaplatsen och Hälsovägen. Vi bygger om för att skapa en säkrare trafikmiljö och för att bli klara med hela ombyggnaden av Drottninggatan. Sträckan får ett liknande utseende som den tidigare ombyggda delen mellan Margaretaplatsen och Halalid med bland annat separat gång- och cykelbana. Projektet beräknas pågå under nästan ett och ett halvt års tid. Under tiden arbetet pågår kommer du fram med bil, buss, cykel och till fots men i något begränsad skala.

Vi bygger om den sista delen av Drottninggatan för att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö. Vi bygger bland annat en separat cykelväg och upphöjda korsningar för att sänka hastigheterna på sträckan. Vi vill även skapa en mer välkomnande gatumiljö bland annat genom att bygga biokolsbäddar som gynnar träd och växtlighet. Vi passar även på att uppgradera gatubelysningen och byter till en modernare trafiksignalanläggning. Samtidigt som vi bygger om gatan passar NSVA på att byta ut vatten- och avloppsledningar och Öresundskraft uppgraderar ledningar för fjärrvärme, gas och el.

Detta är den sista planerade delen av Drottninggatan som byggs om. Sträckan får ett utseende likt den tidigare omgjorda sträckan mellan Margaretaplatsen och Halalid. Under tiden vi bygger om behöver vi tillfälligt ta parkeringsplatser i anspråk etappvis. Under delar av arbetet kan du även behöva ta dig fram via andra vägar än vanligt. Vi kommer att leda om trafiken genom med hänvisningsskyltar på plats.

Går allt som planerat blir vi helt klara med ombyggnationen i slutet av oktober 2023.

Arbetet är uppdelat i etapper

Vi började att arbeta vid Petter Pihls gata i norr och jobbar söderut (etapp 1) samt vid Tågagatan och norr ut (etapp 2). Etapperna ser ut ungefär såhär:

 • Etapp 1, från Petter Pihls gata i norr och till Kronborgsgatan i söder.
 • Etapp 2, Kronborgsgatan till Tågagatan.
 • Etapp 3 innefattar även arbeten på Tågagatan upp till korsningen Pålsgatan i öster, och på Tågatan ner till korsningen Karl Johans gata i väster. På Drottninggatan sträcker sig arbetsområdet från korsningen Tågagatan/Drottninggatan i norr till Drottninggatan 80 i söder.
 • Etapp 4 fokuserar främst på sidogatan Hallgatan mellan Drottninggatan och Pålsgatan.
 • Etapp 5 är sträckan mellan Drottninggatan 80 i norr ner till korsningen Hälsovägen/Drottninggatan i söder.
 • Etapp 6 är vid vändplatsen på Karl Johans gata och här kommer vi separera spill- och dagvatten.

Det här gör vi

 • Vi bygger om den sista delen av Drottninggatan för att skapa en säkrare trafikmiljö. Sträckan får en liknande utformning som den del som byggts om vid kvarteret Böljan (mittemot Ica Hamilton).
 • Vi bygger en dubbelriktad och tydligt avgränsad cykelväg.
 • Smalnar av körfälten till 3,25 meter på båda sidor.
 • Parkeringsplatserna utmed gatan blir 2,4 meter breda på båda sidorna.
 • Cykelbanan i väster blir mellan 3 och 2,5 meter bred.
 • Vi bygger upphöjda gång- och cykelöverfarter vid tvärgatorna.
 • Vi bygger biokolsbäddar för att gynna träd och växtlighet.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Uppgraderar systemet för trafiksignaler.

Det här gör NSVA

 • NSVA renoverar avloppsledningarna i gatan och anlägger separat system för spill- och dagvatten på de sträckor som fortfarande har kombinerat system.
 • Byter ut vatten- och avloppsledningar.
 • Läs mer på nsva.se.

Det här gör Öresundskraft

 • Uppgraderar ledningar för fjärrvärme, gas och el. Bland annat mellan etapp 1 och 2.

Så påverkas du

 • Under tiden vi bygger om kommer du fram till fots, med cykel, bil och buss men med begränsad framkomlighet.
 • Under projektet tar vi parkeringsplatser utmed Drottninggatan i anspråk etappvis vilket då innebär färre parkeringsplatser utmed gatan.
 • När NSVA utför arbete på befintliga vattenledningar kan missfärgat vattnet förekomma. Spola i så fall kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart innan det används till mat, dryck och tvätt.
 • Hållplatsen vid Margaretaplatsen kommer inte att komma tillbaka när gatan är ombyggd och klar. Vi har tillsammans med Skånetrafiken valt att ta bort hållplatsen eftersom hållplatserna på Drottninggatan ligger relativt tätt. I samband med att vi bygger bättre gång- och cykelbana är mycket som skall få plats på en begränsad yta där vi bland annat vill föra in mer grönska, skapa möjligheter för uteserveringar och få plats med både lastzoner och parkeringsplatser.
 • Går allt som planerat blir vi klara till i slutet av 2023.

Så här påverkas trafiken

 • När vi bygger om gatan kommer de ta lite längre tid att passera arbetsområdet. I olika faser av ombyggnationen kommer vi leda om trafiken, stänga av ett körfält och hänvisa till alternativ vägar.
 • Trafik åt söder leds om via till exempel Helsingörsgatan, Karl Johans gata och Tågagatan.
 • Trafik åt norr leds om via till exempel Roskildegatan, Kungsgatan och Karl Johans gata.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.