Introduktionsprogram

Här hittar du information om introduktionsprogram i Helsingborg samt en lista på de skolor som erbjuder introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen är i första hand till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov.

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program är din hemkommun skyldig att erbjuda dig ett introduktionsprogram.

Det finns olika regler för introduktionsprogrammen som ibland kan vara svåra att tolka. Prata därför med din studie- och yrkesvägledare om du ska söka ett introduktionsprogram.

Det finns fyra olika introduktionsprogram

Behörighetskrav: Programinriktat val är för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program. Du måste ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt ett av två alternativ:

  • Godkänd i engelska eller matematik och minst fyra ämnen till.
  • Godkänd i engelska och matematik och minst tre ämnen till.

Syfte: Syftet är att du ska få en utbildning riktat mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt bli antagen till det programmet.

Innehåll: Som elev på programinriktat val kommer du att följa det nationella programmet och samtidigt läsa upp den eller de kurser du saknar godkänt betyg i. Programinriktat val kan utformas både för enskild elev och för en grupp.

Utbildningens längd: Följer det nationella programmet om inget annat anges.

Behörighetskrav: Yrkesintroduktion är för dig som inte har godkända betyg för ett nationellt yrkesprogram.

Syfte: Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till nationellt yrkesprogram.

Innehåll: Yrkesintroduktion kan utformas både för enskild elev och för en grupp. Det finns en beskrivning på vilka kurser du ska läsa i utbildningsplanen. Det kan vara hela eller delar av kurser från nationellt program, grundskoleämnen, praktik/arbetsplatslärande(APL) och andra aktiviteter som gynnar din kunskapsutveckling.

Utbildningens längd: 1-3 år. Varierar mellan olika yrkesinriktningar och utbildningsanordnare.

Behörighet: Individuellt alternativ är för dig som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram.

Syfte: Syftet är att du ska gå vidare till annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Innehåll: Utbildningen utgår från vad du behöver och klarar av. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i, hela eller delar av kurser på nationella program, göra praktik eller andra motivationshöjande insatser.

Utbildningens längd: Du kan läsa till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

För att läsa individuellt alternativ gör du en intresseanmälan. Du kan alltså inte söka en specifik skola. Om du blir erbjuden en plats på utbildningen kommer du att bli placerad på en skola.

Behörighetskrav: Språkintroduktion är för dig som nyligen har anlänt till Sverige och behöver utbildning i det svenska språket.

Syfte: Syftet är att du ska få en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Utbildningen förbereder dig på att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Innehåll: Du kommer att läsa svenska som andraspråk samt andra grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i, hela eller delar av kurser på nationella program, göra praktik eller andra motivationshöjande insatser. Utbildningen utgår från vad du behöver och klarar av.

Utbildningens längd: Du kan läsa till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Efter individuell bedömning kan du gå vidare till annan utbildning som du är behörig till. Till exempel ett annat introduktionsprogram, nationellt program eller annan utbildning.

Om du vill läsa språkintroduktion ska du göra en intresseanmälan. Du kan alltså inte söka en specifik skola. Om du blir erbjuden en plats på utbildningen kommer du att bli placerad på en skola.

Introduktionsprogram på de olika gymnasieskolorna

På de enskilda skolornas webbplatser finns mer information om introduktionsprogrammen och deras upplägg.

Kommunala skolor

Fristående skolor