Modersmål i gymnasieskolan

Om du är elev i gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska, har du rätt till modersmålsundervisning. 

Modersmålsundervisningen ska stödja elevernas utveckling mot flerspråkighet och samtidigt öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få undervisning i sitt modersmål?

Alla elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan samt grund- och gymnasiesärskolan har rätt till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma. För att det ska bli en undervisningsgrupp på skolan måste det vara minst fem elever som önskat samma språk. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Hur anmäler jag mig till modersmålsundervisning?

Du som är elev på gymnasiet måste själv anmäla intresset för modersmålsundervisning på din skola. Du anmäler dig till kurser i modersmål genom att fylla i en blankett som du kan hämta på din gymnasieskola. Blanketten lämnar du in på din skolas expedition. Du måste göra en ny anmälan till varje kurs. När du anmält dig är undervisningen obligatoriskt.

Du har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för romska ungdomar som är födda i utlandet. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet måste lämna in anmälan om modersmål när du sagt ja till din gymnasieplats. Du som redan går i gymnasiet och vill läsa en ny kurs i modersmål nästa år, måste lämna in ansökan senast den 15 april. Om du byter skola under läsåret, anmäler din nya skola det till modersmålsenheten. Modersmålsenheten erbjuder dig fortsatt undervisning i  en grupp som passar ditt schema.

Anmälan till modersmålsundervisning i gymnasieskolan (anmälan gäller läsåret 20/21)

Var hålls modersmålsundervisningen?

Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog. Modersmålsundervisningen kan anordnas på din skola eller på en skola i närheten. Du kan studera modersmålet som individuellt val, som utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk. Kursen får inte ersätta svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Vilka kurser finns?

Det finns tre olika kurser att välja mellan:
Kurs: Modersmål 1, Poäng: 100
Kurs: Modersmål 2, Poäng: 100
Kurs: Aktiv tvåspråkighet, Poäng: 100

Betyg

I gymnasieskolan får eleven betyg efter avslutad kurs (1, 2 och Aktiv tvåspråkighet).
Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du fylla i en uppsägningsblankett i samråd med din rektor. Rektorn meddelar modersmålsenheten när din avanmälan är godkänd.

Studiehandledning

Det är lättare att utveckla sina kunskaper på det språk eleven kan bäst. Skolan ska erbjuda studiehandledning på modersmålet för de ungdomar som ännu inte kan tillräckligt mycket svenska för att på bästa sätt följa undervisningen i skolan. Studiehandledningen ska vara till hjälp för eleverna att följa den vanliga undervisningen så att de kan nå sina mål. Under studiehandledningen kan modersmålsläraren till exempel förklara termer och begrepp i olika ämnen, både på svenska och på modersmålet.

Det är rektorn på din skola som beställer studiehandledning.