Lönneberga

Förslagets arkitektoniska idé utvidgar och förnyar organiskt det nuvarande biblioteket. Det nya växer fram ur det gamla och helheten förnyas naturligt. Förändringen stärker sättet på vilket byggnaden öppnar sig mot omgivningen, interna samband och byggnadens arkitektur. Alla våningar av tillbyggnaden byggs fast anslutna till det gamla biblioteket, så att de centrala förbindelserna arrangeras genom det befintliga mittenrummet.

Den arkitektoniska formen byggs upp av plan i olika plan och öppningarna mellan dem. Formen stödjer bibliotekets verksamhet, belysning och vyer. Med hjälp av rytmisk geometri anpassar sig biblioteket till stadsrummets och parkens skala. Bibliotekets takpark blir en naturlig och trivsam del av Stadsparken.

Den nya delens struktur och material utgör en fortsättning av det gamla bibliotekets principer. Den nya byggnaden tillämpar avancerad modern byggteknik. En delvis underjordisk konstruktion öppnar intressanta möjligheter att skapa uppifrån belysta rum och införlivar växtlighet i arkitekturen. Uttrycket är robust och tydligt och byggnadens detaljer utstuderade och högklassiga.

2. Stadsrummet – ett urbant band
Biblioteket och dess tillbyggnader skapar en enhetlig byggnad i parken. Dess meandrande gestalt anpassar sig till trädens skala och parkens sluttande ytor. Byggnaden förblir låg utan att sprida ut sig på en stor yta. Dess tegelytor, glaslyktor och rika form signalerar att det är fråga om en offentlig byggnad.
Passagerna som används av stadsborna möts vid biblioteket, vars entréer bjuder in besökaren till byggnaden. En ny söderentré kommer att komplettera den norra huvudentrén. Tillsammans ger de möjlighet att gå genom biblioteket, stanna upp för att njuta, träffas och arbeta.

På Bollbrogatans sida ansluter den nya byggnadens lågt sluttande horisontella siluett mot Järnvägsgatan och stadsrummet. På den upphöjda takparkens plan öppnar sig utsikten över Stadsparken och lekplatsen och västerut mot den växande strandzonen. Takparken skapar en fridfull plats där den reser sig högre än omgivningen.

3. Arkitektur – en balanserad plan i förhållande till miljön
Helsingborgs stadsbibliotek förnyas för att möta dagens behov med stöd av avancerad teknik. Det är tillgängligt och lätt att närma sig. Biblioteket kan besökas till fots, på cykel, med kollektivtrafiken eller med egen bil. Utrymmenas skala är human och stämningen varm. Biblioteket består av en stilig serie överlappande rum, som flödar uppifrån och ner och inifrån och ut. Dess diskreta skulpturalitet bygger på ändamålsenlighet.

Byggnadens delar bildar en lekfull och samtidigt systematisk komposition. De starka bärande väggarnas linjer fortsätter inifrån och ut i blickens riktning. Öppningarna utanför utrymmena avslöjar vackra och begränsade vyer över parken och staden.

Interiörerna sveper sig runt entréhubben med dess höga takfönster. Parken flödar in genom de stora fönstren. Barnavdelningen badar i ljuset från takfönstren. Restaurangen ansluter till takparken med utsikt över stadssiluetten i väster. Atmosfären är lugnande och inspirerande.

4. Framtidens bibliotek
Framtidens bibliotek utvecklas kontinuerligt, följer sin tid och är flexibelt och smidigt. Det ger en plattform för stilla forskning, lekfulla aktiviteter och bekväm samvaro. Det är en demokratisk scen, en inkluderande institution som undervisar och lär. I biblioteket finns kopior av alla slags medier, men i allt högre grad även annat utlånbart material och tjänster.
Framtidens bibliotek är en tillgänglig mötesplats för människor i alla åldrar. Framför allt är det tillväxtens och barnens värld. Bibliotekets besökare kan uppleva hållbar förändring och möta dess utmaningar tillsammans. Biblioteket är en inkubator för demokrati, ett gemenskapligt vardagsrum och en tillflyktsort för individen.
Dagens bibliotek är redan framtidens bibliotek. Det är lätt och luftigt, öppet och integrerande, mångsidigt och trivsamt. Det tidlösa biblioteket är alltid aktuellt, både i dag och i morgon.

5. Verksamhet, program och rumsarrangemang
Bibliotekets entréer är tillgängliga för alla. De är tillgängliga från byggnadens södra och norra sida och syns bra från receptionen. Den centrala entréhubben binder samman alla byggnadens funktioner och våningar. Loungen, multifunktions- och utställningsutrymmena och kundernas förvaringsutrymmen placerade runt entréhubbens höga atrium. Bokutlåningsverksamheten är koncentrerad till receptionens närhet. Medier som kommer från returmaskinen går ner till källaren, där de sorteras av en robot.

Det är lätt att orientera sig i biblioteket. Dess utrymmen är tydligt dimensionerade, användbart formade och lätta att förstå. Bibliotekets aktiva funktioner är placerade nära det höga centrala utrymmet medan de tysta funktionerna, den tysta läsesalen och samlingarna ligger på den yttre omkretsen av fasaderna.

Det gamla bibliotekets värdefulla karaktärsfulla interiör kommer att bevaras och renoveras. Besökarna kommer till andra våningen via sittrappan i det inglasade mittenrummet. På andra våningen finns den skönlitterära samlingen och ungdomsavdelningen. Personalutrymmena befinner sig centraliserat på andra våningen i det gamla biblioteket. De har kort väg till alla delar av biblioteket och bra utsikt utåt och inåt.

Den nya delens podest kan nås via trappan nedåt från entréhubben. Takparkens trädgårdstak, som sträcker sig över podesten, har takfönster genom vilka den lägsta biblioteksvåningen får dagsljus. Digidelen och labbet är placerade på sidorna av podesten med en lounge mellan dem. Barnavdelningen tar upp det mesta av den spännande världen under takparken och dess västra ände har ljusa vyer över vimlet på Järnvägsgatan. En separat övervakad ingång till barnavdelningen kan byggas från gatans sida. Den skulle göra det lätt att komma direkt till evenemang riktade till barn.

Utrymmena kan modifieras flexibelt. Modifieringen av de öppna samlingsvåningarna bygger på flyttbara möbler, flyttbara väggar mellan arbets-, studie- och konferensutrymmena eller möjligheten att bygga om fasta väggar till flyttbara.

Föreläsningssalen ligger på parksidan och kan stängas av från resten av biblioteket vid olika evenemang. Den kan nås både från entréhubben och från restaurangen. Genom den södra entrén kan restaurangen och föreläsningssalen användas oberoende av biblioteket och dess öppettider. Strömmarna av fotgängare som kommer från söder och norr möts på takparken framför restaurangen. Restaurangens kök ligger mitt i stommen, omgivet av entréhubben, trappan som leder till nedre våningen och föreläsningssalen. Beroende på inlastningens placering kan dess underhåll skötas på första våningen antingen direkt utanför via biblioteket eller direkt med hiss från källaren längst ner.

Service- och magasineringsutrymmena finns främst i det gamla bibliotekets källare. Den centrala placeringen av de nya hissarna och de stillsamma trapporna säkerställer enkla och tydliga kopplingar mellan bibliotekets alla våningar. Personalens nya varuhiss löser nivåskillnaden på den lägsta biblioteksvåningen. Nödutgångstrappan som byggs vid gränsen mellan det gamla och det nya biblioteket kommer inte att störa bibliotekets övriga verksamhet. Tack vare dem kan den nuvarande kalla spiraltrappan tas bort från norra sidan av biblioteket.

Inlastningen med dess funktioner kan lämnas kvar på sin nuvarande plats ovan jord och dess funktionella och urbana karaktär kan utvecklas. Alternativt kan den byggas på samma plats under jord, söder om det nuvarande biblioteket. En koppling kan byggas från Bollbrogatan utan att gå genom parkeringsanläggningen. Fördelen med det här alternativet är det snyggare utseendet på bibliotekets fasad mot söder bredvid den nya entrén och den allmänna passagen. Om gods- och avfallshanteringen flyttas till källaren kunde inlastningen skyddas mot väder och vind. Lösningen kräver att kopplingen i liten utsträckning grävs under den befintliga källaren.

Anslutningen till parkeringsgaraget arrangeras via Bollbrogatan från dess lägsta punkt i väster ner till plan +0. De nödvändiga 70–75 parkeringsplatserna kan tydligt och säkert genomföras på platsen på ett tydligt och säkert sätt. Från parkeringsgaraget finns en direkt anslutning till biblioteket och restaurangen samt nödutgångar. Teknikrummet placeras under jorden på norra och södra sidan av parkeringsgaraget, varifrån dess tekniska system leds till biblioteksutrymmena. För ventilationskanalerna byggs vertikala schakt i anslutning till utrymningsvägarnas trapphus. Bibliotekets hustekniska anslutningar finns på södra och västra sidan av tomten, varifrån förbindelserna är korta till det underjordiska teknikrummet.

En takträdgård kan också byggas på den gamla byggnadens tak, genom att förstärka dess strukturer. På taket, på västra sidan av den skönlitterära salens höga del, kan ett utrymme byggas ut som fungerar som mötesplats för personalen, grönrum eller pausrum. Anslutningen till taket kan ordnas genom att använda den befintliga trappan och fortsätta den nuvarande hissanslutningen en våning uppåt. På sommaren kan takträdgården användas för nyttoodling och biodling. Dess yta kompenserar för den del av Stadsparken som blir under tillbyggnaden.

6. Material och konstruktion
Förslagets material är högklassiga, hållbara, återvinningsbara, miljövänliga och åldras vackert. Bra material blir bättre med åldern och är lätta att underhålla. På takparkens grönområden används natursten och marktegel på terrassytorna och i terrängtrapporna. Renmurade tegelytor dominerar byggnadens exteriöra arkitektur. De skulpturala vertikala och horisontella strukturernas tektonik för en dialog med de stora träden. Det här stärker upplevelsen av biblioteket i parken.

Tegelytorna fortsätter in i interiören och för med sig från utemiljön. Träytorna i tak, fasta och lösa möbler, dörrar och golv skapar en varm atmosfär och en parallell till naturen som syns från öppningarna. Dagsljuset som faller uppifrån och reflekteras vidare via de ljusa väggytorna stämmer in byggnadens arkitektoniska tonskala. Egenskaperna stärker upplevelsen av parken i biblioteket.

Förslagets struktur fortsätter det gamla bibliotekets principer. Betongplattor och betongbalkar spänns mellan de bärande väggarna. De gjutna betongkonstruktionerna kompletteras med tegelmurade sektioner. Raffinerade trä-, betong- och metalldelar kopplas till helheten. Fönsterglasningens detaljer kontrasterar medvetet med de mer arkaiska materialen. Den nya delen tolkar och uppdaterar det gamla bibliotekets arkitektur till nutiden.

I en del av tillbyggnaden kan användningen av massiva cellblock undersökas. De laminära bärande väggarna vilar på parkeringsgaragets pelare och ovanpå varandra. Väggarna som sträcker sig till fundamentet gör strukturen styv. Takkonstruktionens höjd kan optimeras och takparkens strukturer förblir låga. Tjockleken på takparkens planteringslager tillåter grön vegetation och vattenhållning i planteringsskikten ovanpå den bärande strukturen. De största träden planteras på bärande vägglinjer som bär deras last.

7. Landskap
Tillbyggnaden anpassas till miljön med hjälp av landskapsarkitektur. Passagerna till takparken anpassas delvis efter takparkens sluttningar och tillbyggnaden. Den tillgängliga rutten leds till taket diagonalt längs den stigande sluttningen. Terräng- och besökstrappor placeras diskret på de brantaste punkterna. Terrängen eleveras på hela tävlingsområdet. Att luta takparkens ytor redan i Stadsparken skulle underlätta utjämningen av ytan.

Regnvatten tas tillvara och utnyttjas på tomten. Som växtlighet planteras gräs, perenner, prydnadsträd och buskar, men även stora träd. Klängväxter används för att mjuka upp det allmänna uttrycket. Den varierande växtligheten, som blommar vid olika tidpunkter, ökar områdets biologiska mångfald och binder damm. Stora lövträd skär av solens värmeeffekt på sommaren och låter naturligt ljus komma in i interiören på vintern. Bibliotekets grönområden ökar trivsamheten och skapar välbefinnande.

8. Hållbarhet
Nya byggnader och livsstilar bromsar klimatförändringen. Förslagets hållbara principer är tydliga och enkla. I den fortsatta planeringen utvecklas lösningarna för att uppnå tekniska, ekonomiska och ekologiska mål. Parallellt med förändringen i byggandet och strävan att hitta en balans med naturen behövs en förnyelse i livsstilar och attityder inom trafik, cirkulär ekonomi och livsmedelsproduktion.

Förslaget stödjer användning av kollektivtrafik, cykling samt elektriska och samanvända bilar, minimering av icke förnybara råvaror, användning av återvunnet material som tegel och betong, återvinning av begagnade möbler samt minimering av avfall och energiförbrukning. Konceptet för bibliotekets restaurang kan vara närmat, att minimera matsvinn samt att utnyttja produkter från takträdgården. Dialogen och synergierna med Stadsparken skapar en naturlig balans.
Målet med arkitektplaneringen är att utveckla passiva energiprinciper, bygga effektivt och så lite nytt som möjligt, samt att skapa mångsidiga, flexibla och energieffektiva rum. Byggnadens massa är kompakt och enkel. Reparationen av det gamla säkras och en lång livslängd eftersträvas i byggnadens livscykel. Byggnadens mantel ska vara energieffektiv och kompakt. Solens värmebelastningseffekt hålls så liten som möjligt med hjälp av skydd från konstruktioner. Naturligt ljus används noggrant och med hjälp av passivt solskydd minskas behovet av elförbrukning. Elektrisk energi som produceras av solpaneler används i elproduktionen.

Målet är att använda byggmaterial som minimerar negativa klimateffekter och koldioxidavtrycket. Koldioxidavtrycket beaktas för materialens hela livscykel och beräknas i förväg.

Lösningarna gynnar förnybara, giftfria, naturliga och obearbetade lokala material som kräver lite energi i produktionen och kan produceras med kortast möjliga transportsträcka. Långtidslagringen av kol i byggnaden stöds genom användningen av trä. Återvunnet material eller material som kan återvinnas prioriteras. I strukturerna och lösningarna används synergi och kombinationer av material som passar bäst för varje behov. Vid byggandet av tomten eftersträvas att ta hand om massbalansen, så att de schaktade jordmaterialen från platsen i största möjliga utsträckning kan utnyttjas på byggplatsen och att jordmassor inte behöver transporteras från eller till tomten.

I energilösningarna eftersträvas energieffektivitet, minskad energianvändning och gynnande av förnybara energikällor. Energibehovet minimeras och utnyttjandet av förnybara energikällor såsom geotermisk energi och solenergi maximeras. Olika energilösningar kombineras och används både för uppvärmning och nedkylning. Byggnadens överskottsvärme används för uppvärmning.

Tekniska system används för att minska energianvändningen på ett smart sätt. Energieffektiva system används för uppvärmning och belysning. Energianvändningen övervakas och regleras smart. Värmeväxlare och värmeåtervinningssystem används. Grått bruksvatten återvinns eller används renat för bevattning.
Landskapsplanering används innovativt för att främja hållbar utveckling genom att bevara naturen mitt i staden. Med hjälp av landskapsarkitektur bildar ett högklassigt stadsrum, en grön park och passager en modell som stödjer stadskärnans hållbarhet.

9. Ekonomi och styrning
Förslagets helhetsomfattning ligger i linje med tävlingsprogrammets målsättning och kan utvecklas i samarbete med användarna för att vara effektivt och funktionellt samt i enlighet med byggkostnaderna. Konstruktionslösningarna kan dupliceras och skalas för att kunna byggas effektivt och systematiskt. Den övergripande lösningen är kompakt och gör att biblioteket kan underhållas med nuvarande personal. I takt med att byggnaden växer organiseras dess funktioner till en enhet som är ännu lättare att hantera och underhålla.

Genom att studera alternativa designlösningar uppnås ett optimalt genomförande enligt den ekonomiska situationen och materialtillgången. Att bygga ut byggnaden kräver inte att viktiga trafikleder skärs av. Bygglogistiken kan genomföras enkelt utan att störa miljön.

Med noggrann kostnadsplanering och parternas smarta och resursmässiga samarbete uppnås en optimal helhet som tål användning. Bibliotekets lokaler är flexibla, exempelvis kan restaurangens placering, samlingslokaler eller arbets- och kontorslokalers platser ändras. Lösningarna kan enkelt uppdateras i takt med att tekniken utvecklas.
Byggnadens funktioner kan användas oberoende av varandra, så att evenemang kan anordnas med låg tröskel och generera meningsfull affärsverksamhet. Möjligheterna att använda utomhusutrymmena är också mångsidiga och gör det möjligt att organisera evenemang.

10. Ytterligare utvecklingsmöjligheter
Förslaget kan vidareutvecklas enligt ytterligare planeringsanvisningar i takt med att tävlingens mål blir mer detaljerade.
– Analysen av lokaleffektivitet och lokalprogrammet fortsätter i andra fasen av tävlingen.
– Utvecklingsmöjligheter kan skönjas i kopplingen mellan takparken och Stadsparken. Att höja nivåerna redan i Stadsparken skulle möjliggöra ett bättre arrangemang av kopplingar.
– Utveckling av stadsbilden och arkitekturen är ett naturligt tema för fortsatt planering.
– Genomförbarheten av takparken och takträdgården på översta våningen, liksom planeringen av strukturer, material och växtlighet preciseras.

– Att utveckla godshanteringen vid inlastningen och förbättra förbindelserna är viktiga ämnen. Det är nödvändigt att överväga om de faktiskt kommer att genomföras ovan eller under jord och vilka effekterna av alternativen blir.

Läs mer om förslaget Lönneberga (pdf 7 Mb)

Lönneberga

Delad fjärdeplacering i arkitekttävlingen.

Förslagsställare: JKMM Architects

Medverkande:

 • Samuli Miettinen, arkitekt SAF
 • Asmo Jaaksi, arkitekt SAFA
 • Teemu Kurkela, arkitekt SAFA
 • Juha Mäki-Jyllilä, arkitekt SAFA
 • Kristian Forsberg, arkitekt SAFA
 • Svenja Lindner, arkitekt SAFA
 • Lars-Erik Mattila, arkitekt
 • Anna Melander, arkitekt SAFA
 • Päivi Meuronen, inredningsarkitekt SIO
 • Marko Pulli, arkitekt
 • Freja Ståhlberg-Aalto, arkitekt SAFA
 • Gregor Turnsek, arkitekt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.