Vidgade vyer

Förslagets vision och bärande arkitektoniska ide är att tillbyggnaden till Helsingborgs stadsbibliotek blir ett parklandskap integrerat i stadsparken, upplyft från parken. Därunder placeras den nya byggnaden, diskret inplacerad i parken. Synlig men också
nertonad och inkilad i grönskan.

Byggnaden och parken vävs samman, taket bildar terrasser och i taklandskapet ryms atrier varur det spirar träd. En förstärkning av stadsparken som målpunkt för Helsingborgarna och för besökare. Ett av stadens arkitektoniska landmärken – Parkbiblioteket. Parkbiblioteket blir omgiven av stadsparken på alla sidor, den omgivande stenstaden i tre väderstreck förblir fortsatt parkens fondväggar. Trädgårdsgatan, Bollbrogatan och Carl Krooks gata kommer likt idag vara stadsgator med byggnader på ena sidan respektive park på den andra sidan. Likt det befintliga biblioteket kommer också det nya tillskottet förhålla sig fritt i förhållande till stenstaden.

Vision
Visionen om det innovativa delvis omdefinierade biblioteket i samklang med vår samtid återspeglas i byggnadens interiöra landskap. En omdefiniering tillsammans med alla intressenter och som kommer att fortsätta utvecklas under resans gång fram till färdig byggnad. Förutom rum för litteratur i bokform planeras rum för möten, samtal, lärande, kontemplation och en inspirerande promenad med varierande rumsupplevelser mellan de olika delarna. Äldre och nytt, byggnad och park, smälter samman till en sömlös och väl integrerad helhet. Helsingborgarnas plats där man träffas och delar kunskap med varandra. Det goda samtalet i en läroprocess dit alla välkomnas. Vidgade vyer.

Det befintliga biblioteket
Det befintliga biblioteket har i vissa delar omformats för att möta nutida krav och för att skapa en god koppling till den nya byggnaden. På fasaden mot väster får biblioteket en ny uppglasad huvudentré som är väl synlig både från parken och från Bol lbrogatan. Genom att det gamla glastaket ersätts av ett nytt, som är tekniskt bättre och på ett vackrare sätt kan för ner ljuset i entrérumrnet, får byggnaden ytterligare annonsering. Framför sydfasaden tillkommer ett skärmtak för bokbussen. Alla dessa ti llägg hålls samman och ansluter i material och proportioner till de glasade delarna av den nya byggnaden. Med några få effektiva och distinkt gestaltade ingrepp behåller vi respekten för ursprungsarkitekturen. Förändringarna av interiören har så långt det varit möjligt koncentrerats till de delar som redan har byggts om (gården) och till icke publika lokaler (korridor och kontorsrum på övervåningen). Dessutom utgår den gamla huvudentrén. Bottenvåningens karaktärsskapande rum, det nordsydliga kommunikationsstråket och stora läsesalen, behålls intakta – och kan även återfå egenskaper som gått förlorade i senare ombyggnader.

Förslagets ambition och mål, framtagna i samarbete mellan arkitekt och antikvarie, är att det befintliga bibliotekets uppenbara kvaliteter ska tas tillvara och förstärkas. Tillsammans kan de två byggnaderna skapa en omväxlande miljö som lever upp till dagens behov och samtidigt behåller kontakten med bibliotekets historia.

Ny huvudentre och entrehubben
Kopplingen mellan de södra och norra stadsdelarna på ömse sidor om parken har fått stor betydelse för hur tillbyggnaden och dess relation till den befintliga byggnaden har utformats. En ny huvudentré för biblioteket har placerats längs detta förstärkta och viktiga stråk.

Ungefär mitt på stråket mellan byggnaderna äntrar man anläggningen via den nya entrén i det befintliga biblioteket. I det på 90-talet adderade bjälklaget i ljusgården tas ett större cirkulärt hål upp som förbinder entréhubbens två plan. Det tre våningar höga rummet blir anläggningens entré varifrån viktiga delar i såväl det befintliga biblioteket som tillbyggnaden nås. I botten av entréhubben planteras ett vårdträd i den glasövertäckta gården. Grönskan flyttar åter in i byggnaden på denna plats tillsammans med två atrier i tillbyggnaden med större träd.

Flexibilitet och zonindelning
Tillbyggnadens konstruktion medger ett stort mått av flexibilitet, inga bärande mellanväggar planeras och omorganisering i en framtid kan relativt lätt genomföras.

I direkt anslutning till entréhubben är hörsal, restaurang samt utlånings- och återlämningsstation för olika media placerade. Med kompletterande placeringar av invändiga glaspartier alternativt annan avstängning kan dessa funktioner tillsammans med bifunktioner hållas öppna då biblioteket är stängt. Restaurangen kan även under kvällstid nås från entrétorget. Kvällstid kan barnen ren användas för att kunna nå entréhubb och hörsal.

Läs mer om förslaget Vidgade vyer (steg 2) (pdf 9 Mb)

Läs mer om förslaget Vidgande vyer från steg 1 (pdf 5 Mb)

Vidgade vyer

God tvåa i arkitekttävlingen.

Förslagsställare: AIX Arkitekter

Medverkande:

 • Tobias Rosberg, arkitekt SAR/MSA
 • Jonas Eriksson, arkitekt SAR/MSA
 • Valentino Barbu, arkitekt, designer
 • Johan Örn, byggnadsantikvarie
 • Annika Askerblom, arkitekt SIR SAR/MSA
 • Andrea Ekman, arkitekt MSA
 • Karin Löfgren, arkitekt SAR/MSA, hållbarhetsstrateg

Referensgrupp:

 • Katja Hillström, arkitekt SAR/MSA
 • Mikael Uppling, arkitekt SAR/MSA

Underkonsulter:

 • Funkia: Johan Krikström, landskapsarkitekt LAR/MSA och Sofia Kanslätt, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Strid & Lundberg: Wanja Strid, trafik
 • Afry: Elzbieta Lukaszewska, Tekn. Dr. träbyggnadskonstruktion
 • Normaimages: Andreu Taberner, arkitekt och visualiserare
 • NRML.Studio: Richard Seymour, arkitekt och visualiserare
 • Kuba Kolec Visuals: Kuba Kolec, arkitekt och visualiserare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.