Lokal överenskommelse i Helsingborg

Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har som mål att förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsingborgs stad.

Överenskommelsen handlar om hur vi – föreningslivet och staden – förhåller oss till varandra. Med ett gemensamt synsätt lägger vi en grund för att tillsammans stärka demokratin, öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Den lokala överenskommelsen i Helsingborgs stad (pdf 170 kB).

Handlingsplan för åren 2020-2021 (pdf 548 kB). Webbsida med alla punkter i handlingsplanen.

Om den lokala överenskommelsen

Den första lokala överenskommelsen undertecknades i september 2017 av representanter från Helsingborgs stad och ett sextiotal olika föreningar. Överenskommelsen bygger på sex principer:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald och förnyelse.

Överenskommelsen förutsätter också att det vi säger och gör utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Föreningar spelar en viktig roll i arbetet mot diskriminering, kränkningar och utanförskap. Ett av villkoren för att få ekonomiskt föreningsstöd från Helsingborgs stad är följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lär mer om er verksamhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (pdf 81,7 kB).

Föreningslivet och Helsingborgs stad har en gemensam styrgrupp inom ramen för den lokala överenskommelsen. Här ingår fem ledamöter för föreningslivet och fem tjänstepersoner från stadens förvaltningar. Föreningslivets ledamöter väljs i samband med föreningskonferensen.

I styrgruppen ingår, från föreningslivet

Dimitrij Aleshkov, Tekniska föreningen i Hälsingborg
Jenny Aspenberg, Rydebäcks museiförening
Tania Bauder, Proqvi
Anki Celander, FUB Helsingborg med omnejd
Christer H Persson, SRF Västra Skåne

Suppleant:
Gunnar Bokedal, Rydebäcks byalag

Från Helsingborgs stad

Arbetsmarknadsförvaltningen: Haxhi Osmanaj
Kulturförvaltningen: Hilda Knafve
Skol- och fritidsförvaltningen: My Wilson
Socialförvaltningen: David Bergström
Vård- och omsorgsförvaltningen: Cathrine Bissmarck (ersätter Johan Nilsson från december 2020)

Adjungerad ordförande: Erik Larsson, stadsledningsförvaltningen

Medarbetarna på volontärcenter, Pernilla Alm-Ramberg, Mikael Ottebrant och Semra Redzepagic, fungerar som föreningssamordnare och stöttar styrgruppen i deras arbete.

Här kan du läsa formalia kring styrgruppens arbete, bland annat om val av ledamöter (pdf 851 kB).

Ledamöter från föreningslivet

Dimitrij Aleshkov, Tekniska föreningen i Hälsingborg
Föreningserfarenhet: Har startat flera föreningar, själv och i samverkan med andra. Sitter i styrelsen för Helsingborg scoutkår, Tekniska Föreningen i Hälsingborg, Hackerspace i Helsingborg samt Slavic – Rysktalande i Helsingborg. Är även aktiv i PMI Sweden.
Samverkar gärna om: transparent samarbete, minskad börda för föreningar i kontakt med myndigheter och lättare att engagera volontärer vid större projekt.

H22 och föreningslivet är en stor och viktig fråga.

Jenny Aspenberg, Rydebäcks museiförening
Föreningserfarenhet: Är ordförande i Rydebäcks museiförening. Har haft förtroendeuppdrag inom Rydebäcks byalag och Hem och Skola, är medlem i flera föreningar och har nattvandrat.
Samverkar gärna om: erfarenhetsutbyte mellan föreningar samt hur stadsdelarna ska bli mer levande.

Föreningar i stadsdelarna känner sina områden bäst och kan ge råd om vad som behövs för att de ska bli mer levande och fungera bättre.

Tania Bauder, Proqvi
Föreningserfarenhet: Aktiv i Proqvi. Har suttit med i styrelser och varit aktiv i bland annat ungdomsgrupp, kvinnoförening, kulturförening, motorklubb, dansgrupp och förening för lokal utveckling.
Samverkar gärna om: hur vi tar till vara på invånarnas skapande kapacitet och hur vi involverar underrepresenterade grupper.

Helsingborg sitter på fantastiska internationella resurser och tillsammans med stadens starka ambitioner för de närmaste åren är de en guldgruva.

Anki Celander, FUB Helsingborg med omnejd
Föreningserfarenhet: Är vice ordförande i DHS, ordförande i Helsingborg Independent Living, ombudsman i FUB helsingborg med omnejd, ordförande i KRF och medlem i flera andra föreningar. Har varit aktiv i föreningslivet sedan mitten av 1980-talet och är även nämndeman i Helsingborgs tingsrätt.
Samverkar gärna om: Tillgänglighet och allas rätt till lika värde.

Vill ha en samsyn mellan föreningslivet och staden i olika policyfrågor kring hur vår stad ska utformas för att tillvarata medborgarnas intresse på bästa sätt.

Christer H Persson, SRF Västra Skåne
Föreningserfarenhet: Har varit ordförande eller kassör i flera föreningar inom sport, ideella och funktionshinderrörelsen.

Samverkar gärna om: Tillgänglighet, lokaler och samarbeten.

Det är viktigt att Helsingborg har samma spelregler för alla föreningar, att samma resurser ges till alla.

Gunnar Bokedal, Rydebäcks byalag (suppleant)
Föreningserfarenhet: Styrelseledamot i Rydebäcks byalag, är med i programgruppen för Nordvästra Skånes Senioruniversitet och fungerar som IT-support för SeniorNet Helsingborg. Har varit aktiv i många år inom Dataföreningen i Sverige.
Samverkar gärna om: föreningslivet och H22. Vi ställer inte in, vi ställer om!

Ser fram emot många nya möjligheter att öka och effektivisera samverkan mellan staden och Helsingborgs föreningsliv.

Ledamöter från Helsingborgs stad

Haxhi Osmanaj
Representerar: Arbetsmarknadsförvaltningen.
Möter föreningar i sin roll som föreningsbidrags-handläggare.
Samverkar gärna om: delaktighet, medansvar och gemensam värdegrund.

Är övertygad om att isolering, socialt utanförskap och segregation kan förebyggas i större utsträckning genom ett ökat samarbete med den idéburna sektorn.

Hilda Knafve
Representerar: Kulturförvaltningen.
Möter föreningar i sin roll som strateg och ansvarig för kulturstöd till fristående kulturverksamhet.
Samverkar gärna om: kultur i hela Helsingborg.

Stadens samverkan med civilsamhället och den fristående kultursektorn spelar en avgörande roll för att vi ska uppnå kulturprogrammets mål med kultur i hela Helsingborg.

My Wilson
Representerar: Skol- och fritidsförvaltningen.
Möter idrottsföreningar i sin roll som servicekoordinator på skol- och fritidsförvaltningens föreningsservice.
Samverkar gärna om: kommunikation.

Har en önskan om en bra och hållbar kommunikation mellan förening och stad, där syftet är att vi ska komma närmare varandra, öka förståelsen och arbeta tillsammans för att föreningarna ska lyckas, växa och må bra i Helsingborg.

David Bergström
Representerar: Socialförvaltningen.
Ansvarar för föreningssamverkan.

Samverkar gärna om: Uppsökande och motiverande socialt arbete för utsatta grupper. Sysselsättning för personer med varierande förmågor. Kommunikation med ungdomar.

Ser att vi kan göra mycket tillsammans med föreningslivet.

Cathrine Bissmarck
Representerar: Vård- och omsorgsförvaltningen.

Catherine ersätter Johan Nilsson från och med december 2020.

Mer information kommer om Cathrine.

Erik Larsson
Adjungerad ordförande
Representerar: Stadsledningsförvaltningen.
Är demokratisamordnare och var med från början när den lokala överenskommelsen utreddes och genomfördes.
Samverkar gärna om: hur vi kan utveckla mellanvalsdemokratin och öka valdeltagandet.

Det finns stor potential i en starkare samverkan.

Vill du nå styrgruppen? Skicka gärna e-post till lok@helsingborg.se så ser föreningssamordnarna till att det kommer till rätt person.

Anslut er förening till den lokala överenskommelsen

Välkommen att ansluta er förening om den:

  • Bygger på demokratiska värderingar
  • Gynnar samhällets eller medlemmarnas intressen
  • Är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn
  • Bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar

Paraplyorganisationer som representerar flera föreningar kan inte ansluta sig, utan representeras istället genom sina medlemsföreningar. Däremot har paraplyorganisationer möjlighet att delta i de aktiviteter som ingår i den lokala överenskommelsen.

För att ansluta er förening ska ni ställa er bakom den lokala överenskommelsen i sin helhet. Gå igenom överenskommelsen i styrelsen och fatta ett styrelsebeslut om att ni vill ansluta er. Använd sedan formuläret på den här sidan för att skicka in ett utdrag ur protokollet från styrelsemötet till den lokala överenskommelsens styrgrupp.

När protokollet är inskickat har ni anslutit föreningen till den lokala överenskommelsen och kan ta aktiv del i arbetet för att utveckla Helsingborg. En officiell anslutningsceremoni genomförs för nya föreningar på den årliga föreningskonferensen.