Lokal överenskommelse i Helsingborg

Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har som mål att förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsingborgs stad.

Överenskommelsen handlar om hur vi – föreningslivet och staden – förhåller oss till varandra. Med ett gemensamt synsätt lägger vi en grund för att tillsammans stärka demokratin, öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Den lokala överenskommelsen i Helsingborgs stad (pdf 170 kB).

Handlingsplan för åren 2020-2021 (pdf 548 kB). Webbsida med alla punkter i handlingsplanen.

Om den lokala överenskommelsen

Den första lokala överenskommelsen undertecknades i september 2017 av representanter från Helsingborgs stad och ett sextiotal olika föreningar. Överenskommelsen bygger på sex principer:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald och förnyelse.

Överenskommelsen förutsätter också att det vi säger och gör utgår från de mänskliga rättigheterna. Föreningar spelar en viktig roll i arbetet mot diskriminering, kränkningar och utanförskap. Ett av villkoren för att få ekonomiskt föreningsstöd från Helsingborgs stad är följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lär mer om er verksamhet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (pdf 81,7 kB).

Föreningslivet och Helsingborgs stad har en gemensam styrgrupp inom ramen för den lokala överenskommelsen. Här ingår fem ledamöter för föreningslivet och fem tjänstepersoner från stadens förvaltningar. Föreningslivets ledamöter väljs i samband med föreningskonferensen.

I styrgruppen ingår, från föreningslivet

Jenny Aspenberg, Rydebäcks museiförening
Tania Bauder, Proqvi
Anki Celander, FUB Helsingborg med omnejd
Christer H Persson, SRF Västra Skåne
Inga-Lill Trede, Reumatikerföreningen Helsingborg

Suppleanter:
Dimitrij Aleshkov, Tekniska föreningen i Hälsingborg
Gunnar Bokedal, Rydebäcks byalag

Från Helsingborgs stad

Arbetsmarknadsförvaltningen: Haxhi Osmanaj
Kulturförvaltningen: Hilda Knafve
Skol- och fritidsförvaltningen: My Wilson
Socialförvaltningen: David Bergström
Vård- och omsorgsförvaltningen: Johan Nilsson

Adjungerad ordförande: Erik Larsson, stadsledningsförvaltningen

Medarbetarna på volontärcenter, Pernilla Alm-Ramberg, Mikael Ottebrant och Semra Redzepagic, fungerar som föreningssamordnare och stöttar styrgruppen i deras arbete.

Här kan du läsa formalia kring styrgruppens arbete, bland annat om val av ledamöter (pdf 851 kB).

Anslut er förening till den lokala överenskommelsen

Välkommen att ansluta er förening om den:

  • Bygger på demokratiska värderingar
  • Gynnar samhällets eller medlemmarnas intressen
  • Är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn
  • Bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar

Paraplyorganisationer som representerar flera föreningar kan inte ansluta sig, utan representeras istället genom sina medlemsföreningar. Däremot har paraplyorganisationer möjlighet att delta i de aktiviteter som ingår i den lokala överenskommelsen.

För att ansluta er förening ska ni ställa er bakom den lokala överenskommelsen i sin helhet. Gå igenom överenskommelsen i styrelsen och fatta ett styrelsebeslut om att ni vill ansluta er. Använd sedan formuläret på den här sidan för att skicka in ett utdrag ur protokollet från styrelsemötet till den lokala överenskommelsens styrgrupp.

När protokollet är inskickat har ni anslutit föreningen till den lokala överenskommelsen och kan ta aktiv del i arbetet för att utveckla Helsingborg. En officiell anslutningsceremoni genomförs för nya föreningar på den årliga föreningskonferensen.