Lokal överenskommelse i Helsingborg

Som enskilda aktörer fyller staden och föreningslivet olika funktioner, men samtidigt möts vi dagligen i olika situationer. Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har därför som mål att förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsingborgs stad.

Överenskommelsen handlar om hur vi – föreningslivet och staden – förhåller oss till varandra. Med ett gemensamt synsätt lägger vi en grund för att tillsammans stärka demokratin, öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar.

Överenskommelsens sex principer

Den första lokala överenskommelsen undertecknades i september 2017 av representanter från Helsingborgs stad och ett sextiotal olika föreningar. Överenskommelsen bygger på sex principer:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald och förnyelse

Överenskommelsen förutsätter också att det vi säger och gör utgår från de mänskliga rättigheterna.

I överenskommelsen finns en handlingsplan med aktiviteter kopplade till de sex principerna. Handlingsplanen är till för att levandegöra principerna, både hos föreningarna och hos staden. Överenskommelsen i sin helhet revideras vart fjärde år, medan handlingsplanen uppdateras vartannat år. Läs handlingsplanen för 2020-2021 här.
Här kan du se en lista med alla punkter i handlingsplanen för 2018-2019 och 2020-2021.

Anslut er förening till den lokala överenskommelsen

Välkommen att ansluta er förening om den:

  • Bygger på demokratiska värderingar
  • Gynnar samhällets eller medlemmarnas intressen
  • Är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn
  • Bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar

Paraplyorganisationer som representerar flera föreningar kan inte ansluta sig, utan representeras istället genom sina medlemsföreningar. Däremot har paraplyorganisationer möjlighet att delta i de aktiviteter som ingår i den lokala överenskommelsen.

För att ansluta er förening ska ni ställa er bakom den lokala överenskommelsen i sin helhet. Gå igenom överenskommelsen i styrelsen och fatta ett styrelsebeslut om att ni vill ansluta er. Använd sedan formuläret på den här sidan för att skicka in ett utdrag ur protokollet från styrelsemötet till den lokala överenskommelsens styrgrupp.

När protokollet är inskickat har ni anslutit föreningen till den lokala överenskommelsen och kan ta aktiv del i arbetet för att utveckla Helsingborg. En officiell anslutningsceremoni genomförs för nya föreningar på den årliga föreningskonferensen.

Här kan du läsa formalia kring styrgruppens arbete, bland annat om val av ledamöter.