Kulturprogram

Kulturnämnden i Helsingborg har på sitt sammanträde 2020-08-20 beslutat om ett remissförslag av nytt kulturprogram, det politiska styrdokumentet för kultur i Helsingborg. Programmet, som ska gälla åren 2021-2024, innehåller de politiska viljeinriktningarna och prioriteringarna på kulturområdet med utgångspunkt i Helsingborgs stads mål och vision 2035.

Helsingborgarna har nu tyckt till om ett nytt kulturprogram

Under perioden 1 september – 30 oktober har alla kunnat läsa förslaget till nytt kulturprogram och haft möjlighet att lämna synpunkter via en enkät eller e-post.

Planen är nu att kulturnämnden lämnar över det slutgiltiga kulturprogrammet till kommunfullmäktige för fastställande i början på nästa år.

För mer information: kulturprogram@helsingborg.se

Kortvariant av förslaget till nytt kulturprogram för Helsingborg

Remissperioden är slut.

Kultur är något levande och kan betyda lite olika saker för varje individ. Helsingborgs stads kulturprogram visar staden politiska vilja och ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelser och eftertanke för alla invånare, oavsett språk, fysiska och psykiska förutsättningar, sexuell läggning, religion med mera.

Förslaget till kulturprogrammet är ett styrdokument för hur våra politiker i Helsingborgs stad ska prioritera insatser och stärka möjligheten för alla människor i hela Helsingborg att ta del av det som händer och ge möjligheter att vara medskapare. I Helsingborg ska det också vara attraktivt att verka inom kulturella och kreativa näringar.

Kulturnämndens uppgift, tillsammans med övriga delar av staden, är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet. I Helsingborgs stad har vi lång tradition av satsningar på konst och kultur och samarbetar både med det fria kulturlivet i kommunen och via nätverk över hela världen. Helsingborgs kulturprogram arbetar efter tre målbilder:

  • Hela Helsingborg
  • Helsingborg skapar och producerar
  • Helsingborg i världen

Hela Helsingborg

Från söder till norr, väst till öst. Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig för alla, oavsett vart du kommer från eller bor. Alla ska ha rätt till kultur där de vistas. Kulturutbudet ska vara tillgängligt antingen via en fysisk plats som Dunkers kulturhus och Helsingborgs bibliotek eller via digitala tjänster i mobilen och datorn. Prioriterade målgrupper är barn och unga.

Helsingborg skapar och producerar

Helsingborgs stad skapar möjligheter för nya kulturupplevelser och du som invånare är en stor del av den här processen med ditt eget skapande inom den fristående kultursektorn. Genom att arbeta aktivt ska Helsingborgs stad skapa förutsättningar för din konstnärliga produktion, utveckla tillgången till lokaler och kulturella innovationsmiljöer både för amatörer och professionella aktörer.

Helsingborg i världen

Kultur kommer från hela världen och det vill Helsingborgs stad ta tillvara på genom internationellt perspektiv. Genom att främja och fördjupa regionala, nationella och internationella samarbeten blir kulturutbudet ännu mer omfattande. Internationella samarbeten består till exempel av utbyten inom kultursektorn, residensverksamhet (utlåning av plats samt lokal) och nationella uppdrag. Samarbetet betyder också att Helsingborgs stad bygger nya nätverk och stärker förutsättningarna för sina egna lokala kulturutövare ute i världen.