Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Därför är det viktigt att barnet få stöd i sitt modersmål redan i förskolan.

Både modersmålet och svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktivitet tillsammans med andra barn och vuxna. Modersmålsstödet i förskolan är därför en naturlig del i verksamheten.

Förskolan anpassar sitt arbetssätt, sitt material och lärmiljön till varje barns behov, så att barnet utvecklar sina olika språk under hela sin dag på förskolan. I förskolan är också barnen och deras familjer rika resurser till barnets eget modersmål och kultur.

Modersmålsstöd i förskolan innebär bland annat att förskolan:

  • har tydliga rutiner för introduktionen av flerspråkiga barn
  • tar reda på vilka olika språk som barnen har
  • tar reda på var barnen befinner sig i sin språkutveckling
  • samarbetar med barnens familjer kring språk och kultur
  • utvecklar barns olika språk genom exempelvis språklekar, högläsning, rim och ramsor, sång, musik, bild och drama, etc.
  • använder digitala verktyg som en brygga mellan språken
  • använder bilder och tecken för att förstärka språket
  • har material och böcker på olika språk.