Modersmål i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål.

Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få undervisning i sitt modersmål?

Elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan, samt grundsär- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till modersmålsundervisning. Det är skolans ansvar att informera om rätten till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma. För att det ska bli undervisning i ett språk måste minst fem elever vara anmälda till språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska användas dagligen i hemmet eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För att det ska bli undervisning i ett nationellt minoritetsspråk räcker det att en elev är anmäld till språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Ditt barn har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för de barn som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

För att få en plats kommande läsår behöver du göra en digital anmälan på stadens hemsida under anmälningsperioden 1 januari–15 september. När du skickat in anmälan får du en bekräftelse via mail på att modersmålsenheten mottagit din anmälan. I början av läsåret kommer du att kontaktas av en av våra modersmålslärare som berättar dag, tid och plats för undervisningen. När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Kontakta rektorn på ditt barns skola om du vill veta mer.

Har du anmält ditt barn till modersmålsundervisning en gång under grundskoletiden behöver du inte göra det igen till nästa läsår. Det gäller även om ditt barn byter skola inom staden.

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan

Var får mitt barn modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas på eleven skola eller på en skola i staden. Undervisningen sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen. Modersmålsundervisningen kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller som utökad kurs.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare fylla i en blankett för avanmälan. Blanketten finns på ditt barns skola.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F.
Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats.