Parkeringsförbud

Betyder att du endast får ställa upp ditt fordon för av- och påstigning eller av- och pålastning.

Ett fordon får till exempel inte parkeras:

  • på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras
  • på en huvudled
  • på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som ställts upp där (”dubbelparkering”).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?