Särskilt stöd

Särskilt stöd

Du som har svårt att klara dina studier kan få särskilt stöd.

Du kan ha behov av särskilt stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier.

Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Vänd dig till studieteamets kurator om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.