Särskilt stöd

Du som har svårt att klara dina studier kan få särskilt stöd.

Du kan ha behov av särskilt stöd vid:

  • inlärningssvårigheter
  • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • matematiksvårigheter
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd
  • psykisk och/eller social problematik
  • fysiska funktionsnedsättningar t.ex. rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
  • medicinska hinder

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

En kartläggning kan göras för att komma fram till vilket stöd du behöver.

Hos oss kan du göra en testning vid behov av anpassat körkortsprov. Du kan också göra en utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Till Skriv- och lästeamets kurator kan du vända dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kanske påverkar din studiesituation.