Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet i Helsingborg bedrivs stadsövergripande genom beredningen för ”Ett tryggare Helsingborg”. Den består av en grupp politiker och en grupp tjänstemän.

Helsingborg upplevs som en attraktiv stad att besöka, arbeta och bosätta sig i. Vi förutsägs att ha en befolkning på cirka 145 000 invånare år 2021, det vill säga en ökning med drygt 1000 invånare per år. Det kräver att staden genomför insatser för att upplevas som attraktiv och trygg.

En förutsättning för att staden på ett hållbart sätt ska kunna fortsätta att växa och behålla sin attraktionskraft är att vi arbetar för att förhindra brott och minska skador. Vi ska ha ett proaktivt fokus i vårt arbete och varje enskild satsning som vi gör ska ta oss närmare vår vision. Vi måste hitta en hållbar väg mot år 2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga lösningar och strategier. Det gör vi genom en planering som tar hänsyn till vad som händer i vår omvärld och tar ansvar för vilka konsekvenser dagens skeenden innebär för framtiden.

Ett tryggare Helsingborg är ett långsiktigt hållbart samarbete inom kommunen. Gruppen ska ha ett övergripande fokus på ökad trygghet i Helsingborg.

Samarbete med polisen

Helsingborgs stad och polisen i Helsingborg har sedan 2018 en samverkansöverenskommelse. Syftet med överenskommelsen är att tillsammans tillföra resurser, kompetenser och kunskap för att arbeta för ökad trygghet, minskad social oro och minskade brottsliga skadeverkningar. Målen med överenskommelsen är att:

  • Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv stad för invånare, företag och besökare
  • den etablerade organiserade brottsligheten minskar och nyetablering förhindras
  • all narkotikahantering aktivt bekämpas.

Samverkansöverenskommelsen i sin helhet (pdf 2,1 MB).